BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif VURUCULAR KESİMCİ
AÇIK KAMUSAL ALAN KULLANIMI, BEŞİKTAŞ MEYDANI ÖRNEĞİ
 
Başka kent mekanlarında karşılaşmalarının mümkün olmadığı farklı geçmişleri, eğitimleri, kimlikleri olan bireylerin bir araya gelebildikleri, kent kimliği ve aidiyeti edinebildikleri kent mekanları açık kamusal alanlardır. Açık kamusal alanlardan meydanlar; sokaklar gibi günün her saatinde, günlük gereksinimler için kullanılmayıp, belirli amaçlar için bireylerin geldiği ya da geçtiği mekanlardır. Tarih boyunca meydanlar toplanma mekanı olarak tasarlanmış ve kullanılmıştır. Meydanlar kentlinin, toplum için önemli olayları ve bayramları kutladıkları, konser, sinema gibi gösterilere katıldıkları, şikayetlerini toplanıp dile getirdikleri, siyasilerin hitaplarını dinledikleri mekanlar olarak kullanılmaktadır. Bunlar gibi özel toplanma günlerinin dışında da meydanlar her gün, kentliler tarafından çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Böylece farklı kimlik ve algılamaları olan kentlilerde ortak kimlik, tarih ve kültür oluşumu gerçekleşmektedir. Meydanlar bulundukları yerler, oluşturulma ve kullanılma amaçları, kentliye sundukları donatılar olarak farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, İstanbul’un önemli toplanma mekanlarından biri olan Beşiktaş Meydanı analiz edilmiştir. Beşiktaş semtinin tarihi ve Beşiktaş Meydanı’nın oluşturulma amacı, tarih boyunca geçirdiği mekansal değişimler, meydanın kentli tarafından günümüzdeki kullanımı, sosyal donatıları, kent içindeki yeri ve önemi incelenmiştir. Meydan ve çevresinin Nolli haritası çıkartılmış, kamusal, yarı kamusal ve özel mekanlar ayrıştırılmış, bölgenin her kentlinin erişimine imkan sağladığı mekanlar açığa çıkartılmıştır. Meydan ve çevresi Mekan Dizim (Space Syntax) yöntemiyle analiz edilerek, kentlilerin erişimine ve toplanmasına olanak sağlayıp sağlamadığı incelenmiş; yapılan anketlerle çalışma desteklenmiş, meydanın kullanıcı kitlesi, kullanım amacı belirlenmiş, kentlinin meydanda buldukları ve beklentileri saptanmıştır. Yapılan çalışmayla, İstanbul’un kentlilerce yoğun kullanılan Beşiktaş semti ve meydanının değişim gösterdiği günümüzde, meydan ve çevresinde yapılacak mekansal çalışmalara katkı ile meydan kullanımının ve kalitesinin arttırılması için veri sağlamak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Açık Kamusal Alanlar, Meydanlar, Beşiktaş Meydanı, Mekan Dizim (Space Syntax) Yöntemi 


Keywords: