BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nihan Sena HİDİŞOĞLU, Nurten Ayten UYANIK
AKILLI ŞEHİRLERİN TASARIM SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
 
Teknolojinin insan yaşamına girişinden itibaren her alanda hızlı bir değişim ve gelişim söz konusu olmuştur. Tüm bu hareket ve devinim ise içerisinde bulunulan şehirlerde gerçekleşmektedir.İnsanlığın büyüme, gelişme ve yeni kazanımlar edinme çabalarına ev sahipliği yapan mega kentlerin bile, tüm bu aktiviteleri karşılayacak ve taşıyacak kapasitede olması için kendini geliştirmesi gerekmektedir.Bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan akıllı şehir kavramı, tüm dünya ile birlikte eş zamanlı olarak hayatımıza girmiştir. Bir şehrin‘akıllı’ olarak nitelendirilebilmesi için birçok sistem ihtiyacınınkarşılanması gereklidir. Yapılaşma, çevre, yönetim, insan ve ağ bağlantılarının tümünü optimum bir çözümle ortak paydadabuluşturmasıbeklenen akıllı şehir kavramı, küresel bazda yeni bir terim olması nedeniyleliteratürdeki belirsizliğini sürdürmektedir. Veri toplama ve işleme organizasyonunu temel alarak, nesnelerin internet sistemleri ile donatılması planlanan şehirlerin mimari açıdan ele alınması ve sonradan oluşacak sorunların en baştan çözülmesi gerekmektedir. Yapılan çalışmada, ‘akıllı şehirlerin özü nedir, akıllı şehirler tasarlanırken ne gibi tasarım kriterleri üzerinden değerlendirilmelidir ve hangi süreçlerden geçmelidir’ sorularına cevap aranmıştır.Bu bağlamda tasarım süreci;ilk olarak akıllı şehir tasarım amacının belirlenmesi, ikinci olarak tasarımın başlangıç noktası ve sürecinin planlanması ve üçüncü olarak da gerekli sistemlerin tasarlanması ve uygulanması olarak ele alınmıştır. Söz konusu süreç akıllı yapı ve şehir etkileşimi, akıllı şehir ve zemin etkileşimi, akıllı şehir ve yapı malzemeleri açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Literatür taraması ve disiplinler arası yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda bir öneri şeması oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akıllı şehirler, mimari, tasarım, uyum. 


Keywords: