BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cansu ERİTİR, Abdullah KELKİT
ALTINOLUK VE AKÇAY (BALIKESİR) KENTSEL KIYI KULLANIMININ PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Kıyılar tarih boyunca uygarlıkların merkezlerini oluşturmuşlardır. Kara parçası ile deniz, göl ve akarsular arasında tampon bölge niteliği taşırlar. Kıyı bölgeleri sahip oldukları zengin doğal kaynakları ile hassas ekosistemlerdir. Sahip olduğu bu özellikler günümüzde kıyıların değerini arttırmıştır fakat kıyı kanununun etkili bir biçimde uygulanmadığı görülmektedir, bu durum kıyıların tahrip olmasına neden olmaktadır. Çoğunlukla ticaret, turizm, yerleşim ve rekreasyonel aktiviteler gibi amaçlarla bu bölgeler kullanılmaktadır. Özellikle günümüzde turizm ve ikincil konutlar kıyı kullanımlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Kentleşme ve bunun getirdiği stresten kurtulmak, insanların kıyıları tercih etmesinde etken olmuştur. Bu çalışma, Balıkesir İli Edremit ilçesine bağlı Altınoluk ve Akçay kıyı kullanımlarının peyzaj mimarlığı açısından incelenmesini amaç edinmiştir. Altınoluk, Kazdağı’nın eteklerinde olması ve bir kıyı yerleşimi olması sebebiyle oksijen bakımından zenginliği ile ülkemizde önemli bir bölge durumundadır. Yaz turizmi için de son yıllarda sıkça tercih edilmektedir. Akçay ise mavi bayraklı plajları ve ev sahipliği yaptığı festivallerle ülkemiz için önemli turizm beldelerinden bir diğeridir. Her iki belde için de kıyılar yoğun kullanım alanlarının yerleşim ve turizm olduğunu söylemek mümkündür. Çalışmanın konusunu oluşturan kıyı alan kullanımlarının incelenmesinde izlenen yöntem; literatür toplama, yerinde gözlem, elde edilen verilerin analizi, sorunların tespiti, değerlendirme ve öneriler oluşturulması aşamalarından meydana gelmiştir. Çalışma kapsamında, her iki belde kıyısında yer alan mevcut kullanımlar saptanmış ve mekânsal kullanımlardaki hatalı kullanımlar belirlenmiştir. Araştırma konusu olan kıyı kullanımlarının incelenmesi yönünde pek çok çalışma bulunmasına rağmen Altınoluk ve Akçay kıyılarının kullanımlarına yönelik peyzaj mimarlığı kapsamında bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın bu konudaki diğer çalışmalara da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Altınoluk, Akçay, kıyı, mekânsal kullanım, turizm 


Keywords: