BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif BOZDOĞAN SERT, Sema GÜLER, Özgür KAHRAMAN
ATATÜRK PARKI’NDA (ANTAKYA/HATAY) BULUNAN ODUNSU BİTKİLERİN BİTKİSEL TASARIMI YÖNLENDİREN BAZI KRİTERLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Sürdürülebilir ve sağlıklı kentlerin yaratılmasında estetik, fonksiyonel, sosyal ve çevresel katkıları ile vazgeçilmez bir unsur olan bitkiler, geçmişle bağ kurması, iletişim aracı olması, aidiyet uygusu sağlaması nedeniyle önem kazanmaktadır. Bitkiler, estetik nitelikleri ile insanlar üzerinde olumlu etki yaparak psikolojik açıdan yarar sağlamakta; fonksiyonel nitelikleri ile kentsel yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu çalışma ile Hatay kenti merkez ilçesi Antakya’nın en eski ve en büyük parkı olma niteliğine sahip Atatürk Parkı’nda bulunan odunsu bitkilerin bitkisel tasarımı yönlendiren bazı kriterler bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 2015 yılında Nisan-Mayıs ayları arasında 3 aşamalı olarak yürütülmüştür. Birinci aşamada araştırma alanında bulunan odunsu taksonlar tespit edilmiş ve sayısal olarak belirlenmiştir. İkinci aşamada bitkilerin estetik (yaprak, gövde, çiçek ve meyve rengi) ve fonksiyonel (vurgu, yönlendirme, gölge yapma, perdeleme ve çit oluşturma) kullanım özellikleri belirlenmiş ve her bir özellik kendi içerisinde puanlandırılmıştır. Bu puanlama yok (0), az (1), orta (2) ve yüksek (3) şeklinde yapılmıştır. Üçüncü aşamada elde edilen veriler bir araya getirilmiş; toplam puanlar üzerinden matris oluşturularak değerlendirme yapılmıştır. Çalışma ile Atatürk Parkı’nda 41 familyaya ait 87 takson belirlenmiş olup; bunların % 30’unu doğal, % 70’ini egzotik türler oluşturmaktadır. Ağaç ve çalıların estetik değeri fonksiyonel değerinden daha yüksek düzeyde bulunmuştur. Bitkiler estetik olarak en fazla yaprak rengi etkinliği ile fonksiyonel olarak da vurgu oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, bitkilerin estetik ve fonksiyonel niteliklerinin birlikte kullanımının tasarımın etkinliğini arttıracağı; kentsel yeşil alanların önemli bir parçası olan parklarda, pek çok açıdan katkı sağlaması nedeniyle doğal türlerin oransal olarak arttırılmasına önem verilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel tasarım, Estetik nitelik, Fonksiyonel nitelik, Doğal tür, Antakya 


Keywords: