BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlknur ÖZGAN, Ahmet Celal APAY, Ercan ÖZGAN
“BEES” YAŞAM DÖNGÜ DEĞERLENDİRMESİ İÇİN BİR UYGULAMA
 
Bu çalışmada, Düzce ilinde 1999 depremlerinden sonra yapılan toplu konutlarda ki tuğla dış duvarların yaşam döngü değerlendirmesi BEES yöntemi ile yapılmış ve her bir aşama tek tek örnek üzerinden gösterilmiştir. BEES metodunda Tuğla duvarın yaşam döngü değerlendirmesi analizinde duvar yüzey alanının %80’i tuğla ve %20’si de duvar harcı olarak varsayılmaktadır. BEES için, bir binada fonksiyonel dış tuğla duvarın alanı 0,09 m2 (1 ft2)’dir (1ft=0.305m) ve servis ömrü de 60 yıl olarak kabul edilmektedir. Düzce’de 1999 depremi sonrasında yapılan “Kalıcı Konutlar” ın dış tuğla duvarlarının üretimi için enerji gereksinimi, su tüketimi, hammaddelerin taşınması, atık, ulaşım, kullanım ve yaşam sonu analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bu konutlarda kullanılan tuğla dış duvarların ozon tabakası incelmesi, su kullanımı, arazi kullanımı, enerji tüketimi, küresel ısınma potansiyeli, duman oluşumu, asitleştirme, ötrofikasyon, kanserojenler, kanserojen olmayanlar, solunum etkileri, ekotoksisite durumları incelenmiş ve ekonomik analiz sonuçları grafikler ve tablolar halinde gösterilmiştir. BEES yaşam döngü analizi etki faktörlerinden; Birincil Enerji Tüketimi-Yenilenemez (Mega-Joule, MJ) toplam maliyet olarak ilk sırada yer alırken, su kullanımı (litre) ikinci sırada, ekolojik toksisite üçüncü sırada, küresel ısınma potansiyeli dördüncü sırada, yenilenebilir enerji tüketimi beşinci sırada, duman oluşumu altınca sırada yer almıştır. Diğerlerinin ise çok önemli değerlere ulaşmadığı görülmüştür. Kaynaklarımızın kısıtlı olduğu günümüz koşullarında enerji ve maliyet tüm üretim ve tüketim süreçlerinde en önemli parametreler halinde gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tuğla dış duvar, Sürdürülebilirlik, Yaşam Döngü Değerlendirmesi, BEES 


Keywords: