BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kader KESKİN, Reyhan MİDİLLİ SARI
BİR KAMUSAL MEKANIN KOLEKTİF BELLEKTEKİ YERİ: SAMSUN BATI PARK
 
Kentsel mekanın bir parçası olan kamusal mekanlar, bireylerin kentle, birbirleriyle ve sosyal çevre ile bütünleşmesine imkan tanıyan, farklılıkların karşılaşması ve kendilerini göstermelerine aracılık etmeleri itibariyle de farklı kültürlerin karşılaşmasına, iç içe geçmesine yeni kültürel kodların oluşmasına imkan tanıyan mekanlardır. Kamusal mekanlar kullanıcıların mekana yükledikleri farklı nitelik ve anlamlarla birlikte mekânsal kimliği oluşturmakta; toplum üzerinde oluşturduğu aidiyet duygusu, yaşanmışlıklar, deneyimler ve anılar ile birlikte de fiziksel varlığının çok ötesine taşınarak toplumsal ve kentsel bellekte önemli bir yer edinmektedir. Kolektif belleğin taşıyıcısı olarak karşımıza çıkan bu mekanlar, taşıdığı imgeler vasıtasıyla bireyler üzerindeki her hatırlamada zihinlerde yeniden canlandırılır, yaşanılan anılar yardımıyla da bireyler için kentin kurucu mekanları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu kapsamda çalışmadaki ana amaç, Samsun kenti kıyı şeridinin bir bölümünü oluşturan kentin önemli kamusal mekanlarından biri olan Batı Park’ın kolektif bellekteki yerini ve önemini sorgulamaktır. Bu doğrultuda çalışma alanı olarak Batı Park kıyı şeridinin en eski kullanım alanlarından biri olan, barındırdığı işlevler anlamında zengin ve kent meydanı ile ilişkili olan bir bölümü seçilmiştir. Çalışma amacına yönelik olarak Samsun kentinde yaşayan 20-30 yaş, 30-40 yaş, 40-50 yaş, 50 yaş ve üstü olmak üzere beşer kişilik dört farklı grupla ‘depth interview’ yöntemi doğrultusunda görüşmeler yapılacak ve alanın kolektif bellekteki yeri incelenecektir. Yapılan bu çalışma ile birlikte kentin önemli kamusal mekanlarından birinin kullanımı kolektif bellek okuması doğrultusunda tartışmaya açılarak seçili alanın kentteki kullanımı, yeri ve önemi, kent- kentli için anlamı ve toplum kültüründeki kamusal açık mekan kullanımının paydası sorgulanarak kritik edilecektir.

Anahtar Kelimeler: bellek, kolektif bellek, bellek ve mimari, kamusal mekan 


Keywords: