BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve TEMİZ, Alper SAĞLIK
ÇANAKKALE KENT SİLÜETİNİN İNCELENMESİ VE TİPOLOJİK ANALİZİ
 
Kent; kentsel yaşam kurallarına uygun bir şekilde sosyal olarak farklı statüdeki insanların toplumsal ve kültürel örgütlenmenin içerisinde, birlikte yaşamlarını devam ettirdiği alanlardır. Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamını sürdürmektedir. Kentlerde yaşayan insanların yaşam farklılıkları birçok değişikliğe de sebep olmuştur. Sosyal, kültürel, ekonomik, tarihi ve sanatsal birçok gelişim kent silüetlerini doğrudan etkilemiş ve farklı tipolojiler ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma ile eğitim ve kültür kenti olan Çanakkale ilinin kentsel gelişme ile ortaya koyduğu kent silüetinin incelenmesi ve kent kimliğine etkilerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışma alanını, Çanakkale ili kent merkezi oluşturmaktadır. Çalışma yöntemini, alan içerisinde yapılan gözlem, veri toplama, elde edilen verilerin tasarım ve planlama ilkeleri doğrultusunda analizi, aynı tipolojideki farklı kentler ile karşılaştırmaları ve değerlendirilmesi aşamaları oluşturmuştur. Toplumun sosyal yapısı ve kültürü ile şekillenmiş yapılaşmalar, yollar, sınırlılıklar, odak noktaları ile Çanakkale kenti, bir bütün olarak incelenmiş ve tipolojik analizi oluşturulmuştur. Çanakkale kent merkezi, benzer tipolojideki İngiltere’nin Bristol kenti ile karşılaştırılmıştır ve incelenmiştir. Araştırılan tüm kentsel kavramlar sadece imge olarak değil ayrıca kent kimliğini de ortaya koymuştur. Yapılan karşılaştırmalar ve değerlendirmeler sonucunda kent siluetlerinin kent kimliğini oluşturmada ve kentsel gelişim üzerinde önemli etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan olumlu ve olumsuz etkiler, analiz ve değerlendirmeler sonucunda belirtilen kentsel kavramların daha etkili bir şekilde gelişimine yönelik çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent Silüeti, Kent Tiplojisi, Çanakkale



 


Keywords: