BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali YILDIZ
ÇATI TASARIMININ CEPHE KARAKTERİNE ETKİSİ
 
Yapıların atmosfer ve güneş etkilerinden korunması amacıyla üst örtü sistemi olarak inşa edilen çatılar, binaların dış görünüşlerine estetik yönden de etki ederek belirgin bir karakter kazandırmaktadır. Özellikle cephe biçimlenişinin önemli bir parçası olan çatı formu, tasarım sürecinin ilk safhasında belirlenmeli ve tasarım ile birlikte geliştirilmelidir. Cephe ve çatı kavramları birbirini tamamlayan yapı elemanları olarak değerlendirilmelidir. Çatı tasarımına yapının fonksiyonu ve formu, kütle boyutları, iklim, kullanıcı gereksinimleri, taşıyıcı sistem tipi, çatı elemanı malzemesi gibi çeşitli parametreler etki etmektedir. Buna bağlı olarak da çatı tipi, malzemesi ve formu belirlenmektedir. Ancak çatı formunun önem kazandığı yapıların tasarımlarında, çatı formu ve malzemesi tasarımın tümüne etki ederek belirleyici eleman olmaktadır. Çatı formu yapıların dış görünüşlerinin yanında sokak ve şehir siluetleri üzerinde de etkilidir. Özellikle geleneksel konut dokusunun yoğun olduğu yerleşimlerde yapıların cephe ve çatıları yerleşim alanının karakteristik siluetini oluşturmaktadır. Modern şehir planlamasında ise farklı yüksekliklerde, çok katlı ve çarpık yapılaşma nedeniyle çatılar; kent siluetinin yanında yapıların gökyüzü ile ilişkili yüzeyleri olarak plan düzeyinde daha fazla görünür hale gelmiştir. Farklı yüksekliklerdeki binaların kullanıcıları üzerinde diğer yapıların cepheleri kadar çatıları da görsel açıdan etkilidir. Bazı hallerde ise kullanılan çatı kaplama malzemelerinin yansıtıcılık derecesi diğer yapıların konfor koşullarını etkilemektedir. Bu çalışmada çatılar yapı elemanı düzeyinde ele alınarak, çatı tasarım parametreleri ve çatı-cephe ilişkisi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çatı, Cephe, Tasarım, Yapı elemanı 


Keywords: