BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdurrahman KARAMAN, Tolga YEŞİL
COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN ONLİNE DESTEKLİ GÖRSEL EĞİTİM SÜRECİNE BAKIŞ AÇISI: ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMINDA BİR UYGULAMA
 
Covid-19 diğer bir ismiyle Coronavirüs salgın hastalığı, Çin’in Vuhan bölgesinde 31 Aralık 2019 yılında ortaya çıktığı çeşitli haber ve güncel bilimsel yayınlarda ifade edilmektedir. Covid-19 salgın hastalığı, endüstri devrimlerinin yaşandığı günümüzde dijital ortama geçiş sürecini hızlandırmıştır. Covid-19 pandemi döneminde insan hayatında zorunlu değişim olduğu gibi, işletmeler ve özellikle eğitim hizmeti veren kurumlar faaliyetlerini dijital ortama taşımışlardır. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 pandemi dönemindeki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin online destekli görsel eğitim sürecine bakış açısının ölçülmesidir. Araştırmanın örneklemini, Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu’nda aktif olarak eğitimine devam eden 65 ormancılık ve orman ürünleri programı öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, örneklemdeki yer alan öğrencilerin anakütleye göre katılım oranı % 81,25’tir. Araştırmada veri toplama aracı olarak likert ölçekli anket yöntemi uygulanmıştır. İlgili anketin ilk bölümünde gönüllülük esası şartı yer almaktadır. İkinci bölümünde demografik faktörler ve üçüncü bölümünde ise online eğitim ölçeği bulunmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler frekans analizine tabii tutulmuştur. Ulaşılan bulgular çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında yorumlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın demografik bulguları; i) örneklem çerçevesinde araştırmaya katılım sağlayan erkek öğrencilerin (%66,2) kız öğrencilere (%33,8) oranla fazla olduğu, ii) katılımcıların çoğunluğunun 18-21 yaş aralığında bulunduğu, iii) %83,1 ‘inin Anadolu Lisesi mezunu olduğu, iv) katılımcıların çoğunluğunun cep telefonundan internete bağlandığını ve interneti günlük olarak 2-3 saat kullandıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin tamamen uzaktan online eğitimi etkili bulmadığı ifade edilebilir. Online destekli görsel eğitimin hem uzaktan olabileceği gibi hem de sınıfta yüzyüze olacak şekilde karma senkronize bir eğitim sürecinin (uzaktan ve sınıfta yüzyüze eğitim) verimli olacağı diğer dikkat çekici sonuçlardan birisidir. Covid-19 pandemi dönemi, öğrencilerin tamamen sınıf ortamındaki yüzyüze eğitimin yerine yüzyüze eğitimin online ortamda desteklenmesine karşı genel olumlu bir bakış açısı kazandırmıştır. Dış dinamiklerin sürekli bir değişim gösterdiği ortamda, eğitim sürecinin de değişime adapte olması gerektiği, çalışmanın önerileri arasında sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Online Destekli Görsel Eğitim, Covid-19, Verimlilik 


Keywords: