BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve BİLGEN, İbrahim Başak DAĞGÜLÜ
DOĞAL OLUŞUMLARIN MİMARİ MEKANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ OLGUSUNUN GÜNÜMÜZ ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
 
Geçmişten günümüze kadar birçok medeniyet, farklı coğrafyalarda doğal süreçlerle oluşmuş mağaraları, derin yeraltı obruklarını, monolitik doğal ana kayaları, ağaç kovuklarını, buz kütlelerini vb. doğal oluşumları insanın müdahalesiyle mimari mekana dönüştürerek barınma, savunma, sığınma vb. işlevler için kullanmışlardır. Bu oluşumlarda çeşitli jeolojik ve doğal olaylar sonucunda meydana gelen doğal formları gerek mevcut biçimleriyle gerekse o mekânda barındıracakları işlev doğrultusunda değişikliğe uğratarak mimari mekâna dönüştürmüşlerdir. Erken dönemlerde insanlar tarafından ilkel aletler kullanılarak basit işlevleri barındıran mimari mekana dönüştürülen doğal oluşumlar, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle pek çok farklı ve karmaşık işlevi barındıran, teknolojiden aldığı destekle daha önce gerçekleştirilmesi mümkün olmayan yapı türlerine dönüştürülmektedir. Yapılan bu çalışma ile konuya dair güncel örnekler incelenerek, doğal oluşumlardan mimari mekana dönüştürülen yapıların sahip olduğu günümüz tasarım dili, teknolojisi, mekana dair form, konfor vb. tasarım parametreleri hakkında analizler yapılmıştır. Araştırmanın yöntemini, gerek mimarlık alanı gerekse konuyla ilgili disiplinlerin literatür taramasının yapılması, görsel ve yazılı kaynaklardan güncel veri toplanması ve bu verileri bir araya getirmek oluşturmaktadır. Geçmişte sığınma, savunma vb. işlevleri barındırmak için kullanılan doğal oluşumlar değişen teknoloji ve gereksinimlerle günümüzde otel, restoran, müze, konut, ofis, postane binası, itfaiye merkezi, yeraltı tren istasyonu vb. pek çok işlev için kullanılmaktadır. Sonuç olarak günümüzde ‘Ekolojik Mimarlık’, ‘Sürdürülebilirlik’, ‘Biyomimesis’ vb. kavramlar çerçevesinde farklı coğrafyalarda, farklı tasarım ve teknolojiler kullanılarak doğal oluşumlar insan müdahalesiyle mimari mekana dönüştürülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı ile henüz çok fazla örneği olmayan bu yeni sayılabilecek mimari tasarım etkinliği ile ilgili ülkemizde konu hakkında farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğal Oluşumlar, Mekan, Tasarım, Teknoloji, İnsan 


Keywords: