BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gümüş Funda GÖKÇE, Mustafa ÖZBAY, Öner DEMİREL
DÜZCE İLİ TARIMSAL PEYZAJ İNCELEMESİ VE EKOLOJİK PLANLAMA
 
Düzce İli’nde doğal sınırının yaklaşık üç katına ulaşan tarım arazisi varlığı (91.415 da), bu araştırmanın da konusu olan arazi kullanımı ve korunması ilişkileri bakımından dikkate alınması gereken bir veriyi ortaya koymaktadır. Aydın ve Engin (2005)’e göre Uzun vadede çiftçiler verimi düşük olan ve genellikle marjinal olarak tanımlanan arazilerin verimini artırmak için kimyasal girdi kullanımına ağırlık verecek, koruma-kullanma dengesi bozulacak ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği olumsuz etkilenebilecektir. Buna ilave olarak orman ve fundalık arazilerin tahribi de ekosistemi de bozabilecek etkilere sahiptir. 360,5 km2 genişliğindeki Düzce ovası çok nitelikli tarım topraklarından oluşmaktadır ve halen yüzde 32 dolayındaki kısmı tarım dışı amaçlarla kullanılmış durumdadır. Weng (2001)’in çalışması sonucunda; 1989-1997 yılarında meydana gelen düzensiz kentsel büyümenin tarımsal alanları büyük oranda yok ettiği ortaya çıkmıştır. Ve arazi değişim sürecinin bu yönde devam edeceği gözlenmiştir. Yüksek çözünürlüklü, bilgisayarla işlenebilen, 1/1000 ölçeğine kadar büyütülebilen, örneğin IKONOS uydusu gibi renkli uydu fotoğrafları üzerinde arazi kullanım haritalarının çok sıhhatli şekilde hazırlanması olanaklıdır. Böyle bir harita hazırlanması ile hem İl envanterine önemli bir katkı getirilecek, hem de Düzce ovasının gelecekteki kullanımının planlanmasında önemli bir araç sağlanmış olacaktır. Harita dışında toprak niteliklerinin ve kirlilik durumunun sistemli toprak analizleri ile araştırılması, Düzce ovasının tarımsal potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi için gerekli görülmektedir. Çalışmada; elde edilen mevcut veriler ile, Düzce İli günümüz tarımsal peyzajları belirlenmiş ve bu alanların korunması için alınması gereken önlemler açıklanmıştır

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Peyzaj, Ekolojik Planlama, Çevre Koruma, Düzce İli 


Keywords: