BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökhan UŞMA
ENERJİ ETKİN KONUTLARIN ÇEVRELERİ İLE KURDUKLARI İLİŞKİNİN KULLANICI MEMNUNİYETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Enerji etkin konutlar; tasarım sürecinde gerekli önlemlerin alınmasıyla enerji ihtiyacı olabildiğince düşürülen, ihtiyacı olan enerji miktarının tamamını ya da bir kısmını yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının kullanımıyla elde eden veya edebilecek potansiyelde olan, elde ettiği enerjiyi yüksek verimle kullanan ve bu sayede düşük seviyede emisyon gerçekleştiren yapılar olarak tanımlanabilir. Çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğin önem arz ettiği bu yapılarda, sosyal sürdürülebilirliğin bir parçası olarak değerlendirilebilecek kullanıcı memnuniyetine de önem verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışmada enerji etkin konutların, bulundukları çevreler ile kurdukları ilişki ve konut/site içindeki topluluk ilişkilerinin kullanıcı memnuniyeti üzerinden sorgulanması amaçlanmaktadır. Bu sorgulama için öncelikle, bir parametre seti oluşturulmuş ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ulaşılan nihai parametre setinin, ölçülmek istenen olguyu açıklama oranları yeterli bulunmuştur. Son durumda; konum, ulaşım, tesislere erişim, erişilebilirlik, sosyal donatılar ve açık, yeşil alanlar, çevre, mahalle kalitesi ve manzara/görsel etki, yoğunluk/kalabalık, yaşam biçimine uygunluk/homojenlik, topluluk içindeki ilişkiler ve komşuluk ilişkileri olmak üzere dokuz adet gösterge, kullanıcı memnuniyeti üzerinde etkili olan konut-çevre ilişkisi göstergeleri olarak belirlenmiştir. Çalışmada, kullanıcı memnuniyetinde etkili olduğu belirlenen göstergelerin içerikleri açıklanmıştır. Bu içerikler dikkate alınarak hazırlanan önermeler ve sorular aracılığı ile çalışma kapsamında incelenmek üzere seçilen örnek bir enerji etkin konut yapısında kullanıcı memnuniyeti ölçümü yapılmış ve belirlenen parametre seti test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enerji etkin konutlar, Enerji verimliliği, Çevre, Konut-çevre ilişkisi, Kullanıcı memnuniyeti 


Keywords: