BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Havva Beril BAL, İrem BEKAR
İÇ MEKAN STİLİNDEN MODA AKSESUARINA BIR STÜDYO DENEYİMİ
 
Tarihsel süreçte moda ve mimarlık birbirlerinden ilham alan, birbirlerini besleyen disiplinler olmuştur. Farklı alanlarda kendisini gösteren moda ve mimarlık etkileşimi bu bildiriye konu olan çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Kuramsal ve uygulamalı derslerin bir arada bulunduğu bir müfredata sahip olan iç mimarlık eğitiminde kuramsal derslerde mesleki anlamda teorik bir alt yapı oluştururken; çeşitli uygulamalarla öğrenilen bilginin pekiştirilmesi ve öğrencilerin farkındalıklarının artırılması sağlanmaktadır. Bu bildiri de Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü İç Mekanda Mimari Stiller dersi kapsamında gerçekleştirilen bir stüdyo deneyimi üzerinedir. Çalışma kapsamında öğrencilerden Rönesans’tan Yakınçağ dönemine kadar olan stillerin iç mekan öğelerinden yola çıkarak saç / yüz aksesuarı tasarlanması istenmiştir. Çalışmada teorik içerikli bir derste öğrencinin aldığı kuramsal bilgiyi tasarıma nasıl yansıttığının ortaya konulması hedeflenmektedir. Dersi alan toplam 28 öğrenci 2Şer kişilik gruplar halinde çalışmayı gerçekleştirmişlerdir. Çalışma 4 aşamada kurgulanmıştır. Öncelikle öğrencilere Rönesans’tan Yakınçağ dönemine kadar Avrupa’da etkili olmuş stillerle ilgili geniş bir perspektifte kuramsal bilgi verilmiştir. Bilgi toplama aşmasında öğrencilerden ders kapsamında anlatılan dönem ve stillerden birini seçmeleri ve moda aksesuarı tasarımında çıkış noktasını belirlemek için detaylı analiz etmeleri istenmiştir. Daha sonra seçtikleri çıkış noktasından hareketle tasarım eskizlerini yapmışlardır. Son aşamada ise öğrencilerin tasarladıkları moda aksesuarlarını atölyede uygulamışlardır. Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan sonuç ürünler üzerinden mimari / iç mekan moda etkileşimi değerlendirilmiştir. Çalışma; kuramsal bir dersin uygulamaya nasıl yansıdığının irdelemesi ve öğrencinin aldığı teorik bilgiyi tasarımda kullanıp kullanamadığını ortaya koyması konusunda fikir verici olması açısından farklı bir deneyim sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Moda, moda aksesuarı, iç mekan, mimari stil, iç mimarlık eğitimi 


Keywords: