BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cemaliye Sunalp GÜRÇINAR. Mümüne Selen ABBASOĞLU ERMİYAGİL
İÇ MEKÂN TASARIMINDA MALZEME KULLANIMI VE MEKÂNDAKİ ANLAMI
 
İnsanın varoluşuyla ortaya çıkan mekân yaratma arayışı, tek başına bir hacim ve/veya boşluk olarak tanımlanmaktadır. Mekânı tanımlarken kullanılan farklı malzemelerle de farklı kimlikler yaratılmaktadır. İç Mimari açıdan mekân ele alındığında ise onu sınırlayan öğeler zemin, duvar, tavan, gibi elemanlar ve bunların yüzeylerinde kullanılan malzemeler mekânın kimliği açısından önemli roller üstlenmektedirler. Mekânın niteliğini, kimliğini oluşturan, tasarımda bütünlük ve uyumu sağlayan uygun malzemenin ve bileşenlerinin seçile bilmesi için tasarımcının güncel malzeme bilgisine sahip olması gerekmektedir. Buna bağlı olarak, malzemenin çeşitliliği, kullanımı, dokusu, rengi, strüktür özellikleri mekâna katacağı değer, kimlik ve uygulama yöntem bilgilerinin iç mimarlık eğitim sürecinde kazanılması ve süreçte alınan iç mekân tasarım projelerinde uygulanması beklenmektedir. Bu çalışmada 2020-2021 Bahar Dönemi Lefke Avrupa Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, ikinci sınıf İç Mekân için Malzeme dersini tamamlayan öğrencilerin, final projeleri kapsamında tasarlamış oldukları İç Mimarlık ofis projeleri araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışma kapsamında tasarlanan projeler görsel analiz yöntemine bağlı olarak incelenmiştir. Bu bağlam da, seçmiş oldukları malzeme çeşitleri ile mekâna katmış oldukları kimlik, doku, renk ve uygulama yöntemleri tasarlanan ofis mekânları üzerinden değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin malzeme seçimi ve kullanım tercihleri ile tasarlamış oldukları İç Mimarlık Ofis tasarım projelerinde, mekân olgusunu yaratmada ve algılamada malzeme seçimi ve bilgisinin önemli rolü olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malzeme, İç Mimarlık, Mekân, Tasarım, Görsel Analiz 


Keywords: