BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökçe COŞKUN
İÇ MEKAN TEKSTİLLERİNDE DESEN TRENDLERİNİN ANALİZİ VE MAKRO TRENDLER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kültürel anlamda değişen ve gelişen toplumun etkisiyle yaşam alanları evrim geçirmiş ve mekanlar, insanın kimlik arayışlarını yansıtan bir unsur haline gelmiştir. Mekânların kişisel zevkler ile farklılaştırılması ihtiyacını karşılayan en önemli unsurlardan biri de tekstil yüzeyleridir. Mekân bileşenlerini örten ve dokuyu oluşturan hem fonksiyonel hem de estetik özellikleri ile iç mekanların tasarımına katkı sağlayan tekstil ürünleri, iç mekân tekstilleri olarak bilinir. Tüketicinin sürekli konfor ve fonksiyonel performans talebi ile bu ürünlere verilen önemin giderek artması iç mekân tekstillerini dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline getirmiştir. Firmaların sektördeki zorlu rekabet koşullarında ayakta kalması ve öne çıkabilmesi tüketici beklentilerini iyi analiz edip hızla cevap verebilme, trendlere uyum sağlama yeteneklerine bağlıdır. Bu noktada tüketicilerin gelecek sezonlara dair beğeni ve satın alma eğilimleri ile ilgili tahminler, kumaş üreticilerinin tasarım ve üretimlerine bilinçli yön verebilmesi açısından kıymetli bilgilerdir. Bu çalışmanın amacı iç mekân tekstillerinin tasarımında trend analizinin yeri ve önemi ele alınarak sezon trendlerinin desen özelliklerinin analiz edilmesi, yapılan analizlerin makro trendler bağlamında değerlendirilmesidir. Çalışmada iç mekân tekstilleri kapsamında halı, döşemelik kumaş, zemin ve duvar kaplamaları esas alınmıştır. Öncelikle iç mekân tekstilleri kavramının çerçevesi çizilerek bu ürünlerin tasarımında göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörlerden biri olan “trend” kavramı açıklanmış, trend takip ve analiz yöntemleri ile ilgili kısa bir derleme çalışması yapılmıştır. Ardından 2019/20 ve 2022/23 sezonları arasındaki 4 yıllık trendlerde iç mekân tekstilleri desen özellikleri bakımından analiz edilmiştir. Söz konusu desen trendleri hem sezon içerisindeki oransal ağırlığı bakımından sayısal olarak hem de desen formlarının değişimini görebilmek açısından görsel olarak değerlendirilmiştir. Sezon trendlerinin yansıtıldığı belli başlı desen örnekleri ile sezonlar arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve değişim yönleri tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular makro trendler bağlamında tartışılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İç mekân tekstilleri, Desen, Trend analizi, Trend tahmini, Döşemelik kumaş, Duvar kâğıdı, Zemin tekstilleri 


Keywords: