BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper BULUT, Yavuz GÜLOĞLU, İlknur CESUR
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)
 
İklim bilimciler tarafından, sera gazlarının atmosferdeki miktarının artmasının dünyada iklim değişikliğine sebep olduğu ileri sürülmektedir. Dünya yüzeyini adeta bir battaniye gibi kaplayan sera gazları, güneş ışınlarının geri yansımasını engelleyerek atmosferin sıcaklığının artmasına neden olmaktadır. CO2’nin C olarak depolanması ve O2 olarak atmosfere salınması bitkiler tarafından fotosentez olayı ile gerçekleştirilmektedir. Tüm ekosistemler içerisinde okyanuslar birinci sırada, ormanlar ise ikinci sırada karbon depolama görevini yerine getirmektedirler. Karasal ekosistemler içerisinde ise ormanlar en büyük karbon havuzlarını oluşturmaktadır. Gelecekte ülkenin idari kademelerinde yönetici görevi görecek ve ülkenin enerji, çevre bunlarla bağlantılı diğer politikalarına yön verecek olan, fakat genellikle biyoloji, çevre bilimler, fen bilimleri gibi konularının üniversite eğitimi düzeyinde verilmediği “Kamu yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümü”, İktisat bölümü” ve “İşletme Bölümü” öğrencilerinin, ülke ve dünya gündeminde oldukça önemli bir yere sahip olan İklim değişikliği konusundaki bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğunun belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Kastamonu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören İktisat Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ve İşletme bölümü öğrencilerinin iklim değişikliği konusunda bilgi düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, seçilen 100 öğrenci ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sorularının değerlendirilmesinde, frekans tabloları, yüzde yöntemi ile analizler ve Ki kare testi kullanılmıştır. Anket çalışması sonucunda, her üç bölüm öğrencilerinin bilgi düzeylerinin ölçülmesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile daha önce yapılmış diğer çalışmalar mukayese edilmiştir. Çalışma sonucunda, ankete katılan öğrencilerin bölümlerinin, cinsiyetlerinin, sınıflarının iklim değişikliği kavramına inanmaları hususunda istatistiksel olarak etkili olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca ankete katılan her üç bölüm öğrencileri tarafından iklim değişikliğinin en önemli sebebi olarak ormanların yok edilmesi gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Anket, Bilgi Düzeyi, Orman 


Keywords: