BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdurrahman KARAMAN, Tolga YEŞİL
İŞLETMELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇERÇEVESİNDE KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI: UŞAK İLİ MOBİLYA-İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
 
Çalışanların işyerlerindeki aktivitelerine bağlı ağrı, hareket kısıtlılığı ve işten kalmaya neden olan kas iskelet sistemine bağlı yakınmaları, yaygın olarak görülen sağlık sorunlarındandır. Mobilya imalat sektöründe; iş yerinde tekrarlamalı, zorlamalı hareketler, vücudun kötü pozisyonlarda kullanımı ve ergonomik yetersizlikler, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına (KİSH) neden olmaktadır. Proaktif yaklaşımda İş sağlığı ve güvenliği bilgisi ise, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde etkin bir araçtır. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak Uşak ilinde faaliyet gösteren mobilya imalat sektöründeki 48 çalışan rassal örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Örneklemdeki yer alan çalışanların öncelikle iş sağlığı ve güvenliği bilgisi ölçülmüştür. Araştırmanın veri toplama sürecinin İkinci aşamasında, örneklemde yer alan çalışanlara Nordic Kas İskelet Sistemi ölçeği uygulanmıştır. Anket uygulama esnasında, araştırmacılar sektörde gözlem de yapmıştırlar. Çalışmanın sonuçlarında, araştırmaya katılanların % 58,33’ü iş sağlığı ve güvenliği bilgisi olduğunu belirtmiştir. Mobilya imalat sektöründeki çalışanlardan elde edilen veriler, oluşturulan ağrı diyagramına göre incelendiğinde anatomik açıdan; bel, sırt ve bacak bölgelerinde çalışanların sıklıkla ağrı hissettiği tespit edilmiştir. Bunun da nedenleri arasında mobilya imalat sürecinde hammadde ve imalat aşaması sonucunda montaj için hazır hale getirilen ürünlerin, insan fizyolojisindeki kas iskelet sistemine uygun olmayan şekilde taşınmasından kaynaklandığı, araştırmacılar tarafından gözlemlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği bilgisinin ilgili sektörde periyodik olarak verilecek eğitimlerin tespit edilen kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesinde önemli olduğu, çalışmanın önerileri arasında sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mobilya İmalat sektörü. 


Keywords: