BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ercan AKSOY
İSTANBUL ÇATALCA 56 ADA 5 PARSELDEKİ TAŞ YAPININ RESTORASYON VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME ÖNERİSİ
 
Üç farklı sit alanı bulunan Çatalca İlçesi zengin geleneksel konut stokuna sahip olmasına rağmen birçok yapı korunamamış ve yapılan birtakım çalışmalarda yetersiz kalmıştır. Mübadele sonrası değişen nüfus yapısı da bozulmalarda etkili olmuştur. 56 ada 5 parselde bulunan taş yapı özgün niteliklerin bir kısmını korumakla birlikte büyük oranda değişime maruz kalmış ve yapısal olarak da sorunlu hale gelmiştir. Günümüze kadar farklı fonksiyonlar ile kullanılmış ancak korun(a)madığı için atıl durumda kalmıştır. Çalışma ile tescilli kültür varlığı olan taş yapının restore edilerek ve yeni işlev verilerek kullanılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultu da yapının ölçüleri “total station” ve klasik rölöve yöntemleri birlikte kullanılarak alınmış, meydana gelmiş olan bozulmalar/değişimler belirlenmiştir. Yerinde yapılan incelemeler, yapıdan gelen izler ve kaynak araştırma verilerine dayalı olarak restitüsyon önerisi getirilmiş ve hem yapının özgün durumuna getirilmesi hem de bozulma/sorunların giderilmesine yönelik restorasyon müdahale kararları alınmıştır. Yapının sürekli olarak kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması kültürel sürekliliğin sağlanması açısından önemlidir. Bu sebeple taş yapının mevcut konumu ve yapısal özellikleri göz önüne alınarak, uluslararası ilkelere bağlı kalmak suretiyle, restorasyonda en az müdahale gerektirecek şekilde sergi evi işlevi verilerek kullanılması önerilmiştir. Verilen işlev yapının bahçesi ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesine de olanak vermiştir. Çalışma hem bulunduğu bölgede hem de farklı alanlarda geleneksel konutların işlev değiştirilerek kullanılmasına yönelik kaynak oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koruma, Restorasyon, Yeniden İşlevlendirme, Geleneksel Mimari, Çatalca 


Keywords: