BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

H. Özlem YURTGUN, Mehmet NORASLI, Ali AKÇAKOCA
KAFELERDE KURUMSAL KİMLİK VE KÜLTÜRÜN TASARIM VE İŞLEYİŞE YANSIMASI
 
Aynı coğrafyada yaşayan bireylerin yaşam stillerinin benzerliği toplumsal kültürü oluşturur. Toplumların kendi kültürlerine bağımlı kimlikleri vardır. Bu kimlikler toplumun tamamını ve içinde yaşayan bireyleri diğerlerinden farklı kılar. Ülkelerin yaşam alışkanlıklarının kendi toplumlarında değer olarak kabul görebilmesi için ortak noktalarının bulunması gerekmektedir. Uluslararası kimliğe sahip işletmeler farklı ülkelerde kabul görebilmek için bu ortak noktaları kullanır. Küresel rekabet, işletmeleri marka yaratma düşüncesine itmiştir. Uluslararası pazarda uygulanan kurumsal kimlik, reklam, satış stratejileri tüketicilerin ihtiyaçlarına göre şekillenirken, işletmenin de kurumsal imajına katkı sağlamaktadır. İşletmelerin tanınırlığı, kar marjını artırabilmesi, başarılı yâda başarısız oluşu tüketiciye yani insana bağlıdır. Dolayısıyla sahip olduğu kültüre göre yaşamını sürdüren bireyler de işletmelerden yaşam şekillerine uygun hizmet alabilmeyi ve aldığı hizmetten tatmin olabilmeyi talep eder. Çalışmanın amacı; Uluslararası düzeyde tanınırlığı olan kafe konseptindeki kahve satış alanlarının, pazardaki yerini koruyabilmek ve rekabet ortamında fark edilebilmek için uyguladıkları kurumsal kimlik logosunun grafiksel ifade şekillerinin mekâna nasıl aktarıldığı ve kültürel farklılıkların mekânın işlevini ne düzeyde değiştirdiğini araştırmaktır. Çalışma; İtalyan markası olan Lavazza caffe, Amerikan markası olan Starbucks caffe ve Türk markası olan Kahve Dünyası’na ait kahve satış alanlarının kuruldukları ülkedeki mağazalarının iç mekân ölçeğinde analizini kapsamaktadır. Literatür taraması ve görsel araştırma yöntemi ile değerlendirilen çalışmada markaların kuruluşundan günümüze kadar olan gelişiminden bahsedilmiş, süreç içerisinde markalara ait kurumsal kimlik logosunun hikâyesinden bahsedilip ne tür değişiklikler yapıldığı araştırılmıştır. Logonun grafiksel tasarım dilinin iç mekâna ne şekilde yansıtıldığı değerlendirilmiş, son olarak markaların kurulduğu ülkelerin kültürel yapılarına göre mekânsal işlev farklılıkları nelerdir aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İç mekan, kurumsal kimlik, kültür, tasarım, 


Keywords: