BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kamuran YÜKSEK, Fulya SINACI ÖZFINDIK
KAYSERİ KENTİNDE AKILLI KENT STRATEJİLERİNİN VE MEKÂNSAL UYGULAMALARININ KENTSEL YAŞAMA ETKİLERİ
 
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri esas alan akıllı kent yaklaşımı, bilgi çağı olarak adlandırılan bu yüzyılda şehir planlama alanında sunduğu etkin çözüm önerileri ile önem kazanmaya başlamıştır. Sürdürülebilirliği ve dijital kentleşmeyi içeren yaklaşım, çevresel sorunlar ile sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri yenilikçi teknolojiler aracılığıyla önlemeyi hedeflemektedir. Bu araştırma kapsamında ülkemizde akıllı kent çalışmalarında pilot uygulama alanı seçilen Kayseri kentinde, öncelikle merkezi ve yerel yönetimlerin akıllı kent uygulamaları, akıllı kent bileşenleri olan insan ve toplum, çevre ve enerji, ulaşım, altyapı, güvenlik ve dayanıklılık, bina ve e-uygulamalar başlıkları altında incelenmektedir. Bu inceleme sonrasında akıllı uygulamaları yönlendiren kurumlar ve projelerin hedef kullanıcıları olan kentlilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler doğrultusunda, akıllı kent stratejilerinin ve mekânsal uygulamaların kentsel yaşamdaki etkileri tespit edilmektedir. Ulaşım, altyapı, güvenlik ve enerji ile ilgili uygulamaların öne çıktığı kentte, kurumların şeffaflık, etkinlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseme çabaları, kendi otomasyon sistemlerini kullanmaya başlamaları, personellerin yeni eğitim fırsatlarına açık olması, akıllı uygulamaları aktif olarak kullanan kentlilerin özellikle akıllı ulaşım olanaklarını ve e-uygulamaları kullanarak günlük yaşamlarında zaman kazanmaları, tercih çeşitliliği yaşamaları ve kentte güvenliğin artması güçlü yönler olarak ifade edilebilirken, kurumlar arası entegrasyon eksiklikleri, bütçe yetersizlikleri, uzman personel ihtiyacı, kullanımların teşvik edilmesi gereği ve kullanıcıların bir bölümünün akıllı sistemlere güvenmemesi ise iyileştirilmesi gereken yönler olarak görülmektedir. ORCID NO: 0000-0002-5224-212X

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kent, Akıllı Kent Uygulamaları, Kayseri, Türkiye



 


Keywords: