BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Başak ERTEM MUTLU, Sevgi YILMAZ, Hasan YILMAZ, Emral MUTLU
KENTLERDEKİ YAPI TİPLERİNİN MİKRO İKLİME ETKİSİ: ERZURUM KENTİ ÖRNEĞİ
 
Artan kentleşme ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan ısı adalarına bağlı kentsel iklim değişiklikleri önemli çevre sorunlarından birisidir. Gittikçe büyüyen kentlerde bu çevre sorunları kırsal alanlara göre daha çok hissedilmektedir. Kentsel alanlarda dış mekan termal konforu, kentli sağlığı açısından oldukça önemlidir. Kentlerde mikroiklim; coğrafi konuma ve kentin bulunduğu yerdeki iklime bağlı olarak değişmektedir. Mikro ölçekli atmosferik modeller, kentsel ısı azaltım stratejilerinin (örneğin, ağaç dikme programları veya yüksek albedo malzemelerinin kullanımı) termal faydalarını yansıtmak için günümüzde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada kent merkezindeki yapıların yerleşim tipolojileri dikkate alınarak, yaz ve kış ayları için oluşturdukları termal konfor tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma alanı olarak Erzurum kent merkezinde bulunan Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki binaların ayrık nizam, bitişik nizam ve avlu şeklinde olan 3 farklı tipolojisi esas alınmıştır. Binaların ayrık nizam alındığı analiz 80m×60m boyutunda, bitişik nizam alındığı analiz 70m×80m boyutunda, avlu olarak alınan analiz 70m×90m boyutunda alınmıştır. Analizler için Şükrüpaşa Mahallesi’nden 24 saatlik sıcaklık ve nem verileri alınmıştır. 3 farklı şekilde konumlanmış binaların 2018 ocak ve ağustos ayları için Envi-met 4.3.2 programında analizler yapılmıştır. Çalışma için 15 Ağustos 2018 ve 15 Ocak 2018 günleri analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda termal konfor açısından bina tipolojilerinin yaz aylarında hangisinde daha serin, kış ayları için ise hangisinde daha sıcak sonuçlar verdiği tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mikroiklim, Yerleşim Tipolojileri, ENVİ-met, Erzurum 


Keywords: