BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğçe CİVELEK, Levent GENÇ
KENTLEŞME BASKISI ALTINDAKİ KÖYLERİN KİMLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE KIR-KENT DÖNÜŞÜM SENARYOLARININ OLUŞTURULMASI ÇANAKKALE ÖRNEĞİ
 
Kentlerde doğal nüfus artışının yanı sıra sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı oluşan göçler ile birlikte barınma, eğitim, sağlık, sanayileşme ve benzer ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçların giderilmesi dikey ve yatay büyüme şeklinde olmaktadır. Yatay büyüme, kentlerin etrafındaki alanlara doğru hızla gelişmesi ve mekânsal olarak genişlemesi olarak bilinir. Kentler genişlerken etrafındaki yakın kırsal yerleşmeler (köyler), kentleşme baskısı altında kalmakta ve kendi özgün dokusu ile doğal, sosyo-kültürel ve fiziksel değerlerini (geleneksel kimliklerini) kaybetmektedirler. Kentlere yakın köylerin üzerinde oluşan kentleşme baskısının kontrol altına alınabilmesi ve köylerin kimliklerini koruma ve ya doğal peyzaj alanları ile birlikte korunması, bütüncül bir yaklaşımla planlanması ve dönüşüm senaryolarının belirlenmesi ile mümkündür. Bu çalışmada kent baskısı altındaki köylerin özgün dokusunu ve geleneksel kimliklerini dikkate alarak, kırsal veri tabanlarının ve kır-kent dönüşüm senaryolarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, konum ve öznitelik verilerini birlikte saklama ve işleyebilme özelliği ile planlama çalışmalarında kilit role sahip Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) tekniklerinden yararlanılmıştır. Farklı çözünürlüğe sahip uydu görüntüleri (Aster, Komsat, Geoeye) kullanılarak Arazi Kullanım ve Bitki Örtüsü Haritaları yapılmış ve değişim şiddeti 2007-2017 yılları için belirlenmeye çalışılmıştır. Gelişme hızından etkilenen kırsal yerleşim alanlarını belirlemek amacıyla mevcut Çanakkale ili kent sınırına 0-10 km zon oluşturulmuş ve içerisinde kalan köylerden Karacaören köyü çalışma alanı olarak seçilmiştir. 2007-2017 yılları arasındaki zamansal değişim haritaları sonucuna göre, köyün geleneksel kimlik özellikleri ile değişimler arasındaki ilişki incelenmiş ve kır-kent dönüşüm senaryoları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kimlik, Kentleşme Baskısı, Kır-Kent Dönüşümü 


Keywords: