BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oktay TEKİN, Serhat BAŞDOĞAN
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE MONTE CARLO SİMÜLASYONU İLE SÜRE PLANLAMASI
 
Doğal afet, savaş, yangın, göç ve plansız bir şekilde sanayileşme gibi olaylar yaşadığımız kentleri zaman içerisinde çeşitli şekillerde tahrip etmektedir. Bunun sonucunda da kentlerin; sosyal, ekonomik ve fiziksel dokuları birtakım zararlar görmektedir. Bu kentler için çözüm önerileri olarak kentsel dönüşüm projeleri karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde özellikle, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2012 yılında yürürlüğe girmesi ile yaygınlaşan kentsel dönüşüm projeleri; çok boyutlu, çok aktörlü, uzun ve karmaşık süreçlerden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu projeler yapısı gereği, projenin hedeflenen tamamlanma süresini etkileyen birçok risk ve belirsizlik durumu ile karakterize edilirler. Risk ve belirsizlik durumları hesaba katılmayan projelerde süre aşımı problemleri meydana gelmektedir. Hedeflenen sürelerin aşılması ise; planlanan maliyetinin üstüne çıkılması, proje paydaşları arasında anlaşmazlıkların meydana gelmesi, yüklenici ve/veya yerel halkın mağdur olması gibi birçok yeni problemle sebep olmaktadır. Bu yüzden kentsel dönüşüm projelerinde risk ve belirsizlikleri hesaba katan gerçekçi bir süre planlaması çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Risk ve belirsizlikleri istatiksel yapısı sayesinde hesaba katan ve proje yöneticilerine birçok yararlı çıktı sağlayan olasılıksal bir süre planlaması yöntemi olan Monte Carlo Simülasyonu, bu ihtiyacın karşılanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında, kentsel dönüşüm projeleri, süre planlaması ve Monte Carlo Simülasyonu konuları hakkında literatür araştırmaları yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalardan yola çıkarak elde edinilen bilgiler, kentsel dönüşüm projelerindeki süre aşımı problemine çözüm olmak ve hem akademide hem de sektörde yer alan ilgili kişileri bu konuda bilgilendirmek amacıyla çeşitli başlıklar altında açıklanmıştır. Daha sonra, toparlayıcı nitelikte bir sonuç yazılarak çalışma sonlandırılmıştır. Not: Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm projeleri, Süre planlaması, Monte Carlo Simülasyonu 


Keywords: