BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tülin SELVİ ÜNLÜ
KENTSEL MEKANIN BİÇİMLENDİRİLMESİNDE SÖZLÜ TARİHİN KULLANIMI
 
Kentsel mekanı biçimlendirmeyi esas alan tüm disiplinlerin, öncelikle kentsel yaşamın gerçekleştiği mekanı tanımasına gereksinim vardır. Peki mekana ilişkin olarak, “mevcut durumu tespit”ten öte bir “anlama/açıklama” yapılabilir mi? Söz konusu sorunun yanıtı, mekanı nasıl kavramsallaştırdığımızla yakından ilgilidir. Bildiride, kentsel tasarımın temel malzemesi olan mekan, üç boyutlu fiziksel, somut gerçekliğinin ardındaki tarihi süreç, toplumsal yapı, üretim biçim ve ilişkileriyle bir bütün olarak ele alınacaktır. Zira, mekan ve toplum arasındaki diyalektik ilişki nedeniyle toplumsal farklılıklar kaçınılmaz olarak mekansal olarak da kendine özgü gelişim ve değişimler üretir. Bu çerçeve ise bize, herhangi bir “mekan”ın, tarihsel süreç içinde, çevresiyle ve içinde yer aldığı bağlamla kurduğu ilişkiyi, yani kendine özgü koşul ve dinamiklerini ve böylece nasıl bir “yer” olduğunu anlamak için temel kavramları sunar. O halde, herhangi bir mekanı anlamak/açıklamak için, o mekanı “yer”e dönüştüren, içinde bulunduğu bağlamı, çevresiyle kurduğu ilişkiyi ve görünen somut, üç boyutlu gerçekliğinin ardındaki üretim ve kullanım biçimini oluşturan toplumsal ilişkileri anlamak gerekir. Yani mekanı, “mevcut durumu tespit”in ötesinde “anlamak/açıklamak” için, onun gözle gördüğümüz fiziksel düzeninin bize ne söylediğini dinlemeye ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda bildiride, kentsel mekanın biçimlendirilmesi eyleminde, mekanı, orada yaşayanlar için taşıdığı anlamlar ile kavramak için sözlü tarih yönteminin ne tür olanaklar sunabileceği ve nasıl kullanılacağı sorusuna yanıt arananacaktır. Böylece, farklı disiplinlerce kullanılan sözlü tarih yönteminin, mekanın biçimlendirilmesiyle ilgili disiplinler tarafından kullanımına, özgün bir katkı amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel mekan, kentsel tasarım, sözlü tarih. 


Keywords: