BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yağmur AYDEMİR, Seniye Banu GARİP
KENTSEL YÜRÜME DENEYİMİNİN BİR PARÇASI OLARAK SERGİ MEKANLARI: İSTANBUL İÇİN MEKAN TABANLI BİR MOBİL UYGULAMA ÖNERİSİ
 
Günümüz kentlerinde hız, zamansızlık, uzaklık ve kentin yoğunluğu gibi etkenler nedeniyle kentliler günlük rutin içerisinde bir noktadan başka bir noktaya hareket ederken çevreyi izlemek, durup bakmak ve farkına varmak için olanak bulamamaktadır. Kentlinin günlük rutininde kentte yalnızca belli alanlarda gerçekleşen yürüme eylemi, yürüme deneyimi ve gezinme aktivitesinden uzak; yalnızca amaç doğrultusunda gerçekleştirilen fiziksel bir hareketlilikle sınırlı kalmaktadır. Bir kentsel deneyim olarak yürüme kentli ile kent arasında ilişkiyi güçlendirme, kente ait kültürel mirası tanıtma ve kentin turizm gelişmişliğini arttırma açısından önem taşımaktadır. Günümüzde gezinme aktivitesi dijitalleşmektedir, kentli yürüme eylemini gerçekleştirirken fiziki çevresini deneyimlemek yerine mobil cihazlar aracılığıyla sanal deneyimler elde etmektedir. Bununla birlikte 21. yüzyılda teknolojik gelişmelerin ve Covid-19 pandemisinin hızlandırdığı dijitalleşme birçok alanda yaşanmaktadır. Dijitalleşmenin etkilediği mekanlar arasında sergi ve sergileme mekanları ile müzeler yer almaktadır. Dijital arayüzler ile yalnızca fiziki iç mekanlarla sınırlı kalmayan günümüz sergileme mekanları, merak odaları veya beyaz küp galeri mekanlarının ötesindedir. Covid-19 pandemisinin bir diğer etkisi kentlileri kentsel açık kamusal mekanlara yönlendirmesidir. Kentlilerin yeni alışkanlıkları ve yaşanan dijitalleşme, kentsel açık kamusal mekanlarda ve sergi mekanlarında yeni potansiyeller ortaya koymaktadır. Çalışma kapsamında kentsel açık kamusal mekanlar ve sergileme mekanları arakesitinde, kent içi yürüme deneyiminin bir parçası olarak fiziki mekan ve sanal arayüzler ele alınmıştır. Bu bağlamda İstanbul için mekan tabanlı bir mobil uygulama önerisi geliştirilmiştir. Bu bildiri İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İç Mimari Tasarım Uluslararası Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırlanan kentsel açık kamusal mekanlarda sergileme mekanları, yürüme deneyimi ve mobil uygulama tasarımı arakesitindeki tez çalışmasından üretilmiştir. (Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Kentsel Yürüme Deneyiminin Bir Parçası Olarak Sergi Mekanları: İstanbul İçin Mekan Tabanlı Bir Mobil Uygulama Önerisi tezinden üretilmiştir).

Anahtar Kelimeler: Kentsel İç Mekan, Açık Kamusal Mekan, Yürüme Deneyimi, Sergileme Mekanları, Sanal Gerçeklik 


Keywords: