BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Beydullah SULAK
KIRSAL ALANLARDAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN OLASI ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: AYDER (RİZE) YAYLASI ÖRNEĞİ
 
Kentsel dönüşüm, günümüzün kentsel sorunlarına çözüm üretmek amacıyla, değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem olarak ifade edilmektedir. Ancak son zamanlarda kentsel alanmış gibi kullanılan, kültürel ve doğal yıkım yaşayan kırsal karakterli alanlarda da kentsel dönüşüm projeleriyle gündeme gelmeye başlamıştır. Çalışma alanı olarak belirlenen Ayder Yaylası, kentsel dönüşümü gündemde olan önemli bir kırsal alandır. Kendine özgü doğal, kültürel ve peyzaj ögeleri olan Ayder Yaylası, bu karakteristik özelliklerin getirdiği turizm ve yapılaşmanın etkisiyle kırsal karakterinden giderek uzaklaşmaya başlamıştır. Bu durum Ayder Yaylası’nın fiziksel, toplumsal ve çevresel tahribine ve kimliğinin yok olmasına neden olmuştur. Kırsal alanlar kentlere kıyasla doğal ve toplumsal yapıları itibariyle daha hassas alanlardır ve risk faktörlerine karşı dayanıklılığı daha azdır. Kentsel alanlarda uygulanmış dönüşüm projeleri oluşturdukları sosyal, toplumsal ve mekânsal çevre sürekli tartışma konusu olmuştur. Oysaki daha hassas olması beklenen kırsal alanlarda da bu tartışmaların yapılması, oluşturulmaya çalışılan mekânsal yapılı çevreden önce doğal, kültürel ve sürdürülebilir çevre dengesi açısından daha önemlidir. Bu bağlamda çalışma kırsal alanlarda uygulanmak istenen kent odaklı dönüşüm projelerinin olası etkilerini tartışarak sürdürülebilir kırsal gelişmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmada ayrıca kırsal alan planlama sürecine ilişkin öneriler de geliştirilerek planlama- kırsal ilişkisi de kurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kırsal Dönüşüm, Ekoloji, Koruma, Ayder 


Keywords: