BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nur BELKAYALI, Yavuz GÜLOĞLU, Elif AYAN
KORUNAN DOĞAL ALANLARDA REKREASYON FAALİYETLERİ, ETKİLERİ VE YÖNETİMİ: KÜRE DAĞLARI MİLİ PARKI ÖRNEĞİ
 
Korunan doğal alanların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında koruma kullanım dengesinin oluşturulması oldukça güçtür. Bu alanların içerisinde ekolojik anlamda hassas alanların da varlığı, alanların hangi düzeyde ve ne şekilde kullanılacağının tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle milli park statüsü taşıyan korunan alanların korumanın yanında rekreasyon ve turizm faaliyetlerine de olanak sağlıyor olması durumu koruma kullanma dengesinin sağlanmasını oldukça zorlaştırmakta, bazen de imkansız hale getirmekte, kaynak değerlerinin yok olmasına sebep olabilmektedir. İşte o noktada bu alanlar için doğru plan kararlarının alınması ve etkin yönetimi önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de önemli doğal korunan alanlardan ve Avrupa ormanlarının 100 sıcak noktasın birisi olan Küre Dağları Milli Parkı’nda gerçekleşen rekreasyon faaliyetlerinin tanımlanması, rekreasyon faaliyetlerine bağlı oluşan etkilerin belirlenmesi ve yönetiminin değerlendirilmesidir. Bu amaçla çalışma alanında 200 ziyaretçi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket formundaki değişkenler likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Derecelendirme 1: Çok önemli, 2: Önemli, 3: Az önemli, 4: Önemsiz şeklinde yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 programı ile gerçekleştirilmiş, sıklık analizleri yapılmış ve değişkenler arasında anlamlı bir fark olup olmadığı varyans analizi (ANOVA testi) ile %5 önem düzeyine göre belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak alanın en fazla dinlenme, gezme ve doğa ile iç içe olma amacıyla kullanıldığı, alana en fazla zarar veren rekreasyon faaliyetinin avlanma olduğu yapılan anket sonuçları ile belirlenirken, alanda oluşan zararlanmaların önlenmesi için en gerekli tedbirin ziyaretçiler için eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin yapılması olduğu tespit edilmiştir. Alan için hazırlanmış bir ziyaretçi yönetim planının olmayışının ziyaretçilerin alanı kontrolsüz kullanmalarına sebep olduğu, alanın yönetimi konusundaki eksikliklere bağlı olarak da kullanıma bağlı zararlanmaların önlenemediği yapılan anket ve arazi çalışmaları sonucunda görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Korunan alan, Milli park, Rekreasyon, Yönetim, Küre Dağları Milli Parkı 


Keywords: