BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Ömer SAĞLAM, Şensin AYDIN YAĞMUR
MAĞAZALARDAKİ AYDINLATMA VE RENK TASARIMININ TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Yaşam kalitesini önemli bir oranda etkileyen mobilya tasarımları, tüketicinin gündelik hayatında mental ve fiziksel sağlığa etkileri açısından önemli bir yer tutmaktadır. Ergonomi, sağlık, konfor konuları temel alınarak üretilen çok çeşitli mobilya tasarımları arasında, tüketici mobilya tercihleri çeşitli etkenlere bağlı olarak şekillenir. Tüketicinin tercihlerini alım sürecinde mobilyanın sergilenme biçimleri de büyük oranda etkilemektedir. Tüketici tercihlerinin çeşitli biçimlerde şekillenmesi ve mobilya üreticilerinin artması ile günümüzde mobilya sektöründe yoğun bir gelişim ve rekabet görülmektedir. Sektördeki gelişim ve rekabet, mobilya mağazalarının iç hacim tasarımının sektör için önemli bir araştırma alanı haline gelmesini sağlamıştır. Tüketici tercihleri, yalnızca mobilyanın özelliklerine göre değil, üretimlerin sergilenme biçimlerine ve mobilya mağazalarının iç mekân özelliklerine bağlı olarak da şekillenmektedir. Mobilya mağazalarının iç mekân tasarımını etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Bu parametrelerin başında görsel konforu etkileyen aydınlatma ve renk konusu yer alır. Sergilenen ürünlerin, tüketici tercihlerini olumlu yönde etkilemesi adına mobilya tasarımlarının doğru aydınlatma tasarımı ile sunulması gerekmektedir. Mobilya sektöründeki ekonomik etkinliği önemli ölçüde etkileyen bu parametrelerin konu alındığı bu çalışmada, mağazalarda kullanılan aydınlatma ve renk tasarımının kullanıcı tercihleri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, kullanılan ışığın renk sıcaklığı ve yüzey renklerinin tüketicilerin ortamda bulunma süresini nasıl etkilediği, mağazada bulundukları süre içindeki hisleri, satılan ürünlerin algılama rahatlığı gibi konular incelenmiştir. Ele alınan bir mobilya mağazası DiaLux Evo Aydınlatma programı aracı ile modellenip, 3 farklı ışık rengine sahip ışık kaynakları kullanılarak ve iç hacim yüzeylerinde farklı renk düzenleri kurgulanarak farklı kombinasyonlar oluşturulmuştur. Model hacimde oluşturulan bu kombinasyonlar kullanıcıya sunularak kullanıcıların tercihleri analiz edilmiş ve tercihlerin aydınlatma-renk ilişkisinden oldukça etkilendiği tespit edilmiştir. *Bildiri YTÜ Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında Doç. Dr. Şensin Yağmur danışmanlığında yürütülen mobilya mağazalarında aydınlatma ve renk ilişkisi konulu tezden türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Renk, Mobilya Mağazası, Mağaza Aydınlatması 


Keywords: