BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mercan EFE GÜNEY, Bedriye ÇINAR, Betül KAYSI
MEKÂNSAL STRATEJİ PLANINA BİR ÖRNEK: BİLECİK MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI
 
2014 Yılında yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı şeklinde yürütülen hiyerarşiye Mekânsal Strateji Planı en üst ölçek olarak eklenmiştir. Mekânsal strateji planı, ilgili yönetmelikte tanımlandığı şekliyle “Ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejilerini mekânsal düzeyde ilişkilendiren, bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, hedef ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate alarak değerlendiren, yer altı ve yer üstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlere ilişkin mekânsal politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran” bir plan olup sektörel ve tematik paftalar ve rapordan oluşmaktadır. İçeriğiyle yeni olan bu plan, henüz Türkiye’de resmi olarak hiçbir il ve/veya bölge düzeyinde onaylanmamıştır. Bu nedenle metin, planlamanın bir bilim ve eylem alanı olarak üst ölçekten alt ölçeğe işleyen hiyerarşik işleyişinin yeni mevzuata göre üst ölçekli ilk örneğini içermektedir. Çünkü metin, Bilecik-Eskişehir-Bursa Kalkınma Ajansı ile bir Üniversite arasında hizmet protokolü ile yapılan Bilecik Mekânsal Strateji Planını anlatmaktadır. Metin planlama aşamasında veri/bilgi bulma konusunda yaşanan güçlükleri ve henüz deneyimlenmemiş bir planlama ölçeği olarak mekânsal strateji planında kullanılan yöntemi açıklamanın yanı sıra mekânsal strateji planında kullanılan gösterim biçimlerini de sunarak planlama mesleği için yeni bir dili içermesiyle planlama literatürüne katlı koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mekansâl Strateji Planı, Şehir Planlama, Bilecik, Sürdürülebilirlik, Coğrafya 


Keywords: