BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özlem GÜLAÇMAZ, Hüseyin BAŞDEMİR, Erdem GÜLAÇMAZ
MEVCUT BİR EĞİTİM YAPISININ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK BİR TASARIM
 
Sanayi devrimi ve sonrasında hızla gelişen şehirler, teknolojik gelişmeler fosil kaynak kullanımının artmasına neden olmuştur. İnsanların konfor alanlarından ödün vermemesi ve fosil kaynak kullanımının bilinçsizce artması çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Yapı sektörü, yapım ve kullanım aşamaları göz önüne alındığında ülkemizde ve dünyada enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Bu durum yapıların enerji etkin hale getirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Mevcut yapıların enerji etkin hale dönüştürülmesinde iki yöntem bulunmaktadır. İlk olarak mevcut yapının yıkılıp yeniden yapılması yöntemi, diğeri ise mevcut yapının enerji etkin tasarım kriterleri doğrultusunda iyileştirilmesidir. Yapının tamamen yıkılıp yeniden yapılması, iyileştirme çalışmalarına göre hem daha maliyetli hem de atmosfere saldığı CO₂ gazı miktarı fazladır. Yapılan çalışmada mevcut bir yapının YBM (Yapı Bilgi Modelleme) ve BEM (Bina Enerji Modelleme) aracılığıyla ısıtma enerjisi analiz edilmiştir. Enerji etkin tasarım bağlamında pasif ve aktif sistemler incelenmiş ve yapılarda uygulanabilirliğine değinilerek yenilenebilir enerji kullanımı değerlendirilmiştir. Pasif sistemler olarak yapının; pencerelerinde ve dış duvarlarında farklı U değerine sahip alternatiflerin ısıtma enerjisi üzerine etkisi irdelenmiş, yapı bileşenlerine ait U değeri düştükçe yapının ısıtma enerjisi kullanımının azaldığı gözlemlenmiştir. Yapının pencere-duvar oranlarında değişiklikler yapılarak enerji kullanım değişimi incelenmiş ve pencere yüzey alanı arttıkça yapının ihtiyaç duyduğu ısıtma enerjisi de artmıştır. Aktif sistemler olarak yapıya PV paneller eklenmiş, HVAC işletim sisteminde yüksek verimli sistemler tercih edilmiş ve simülasyon sonuçları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: BEM, Enerji Etkin Tasarım, YBM 


Keywords: