BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeliha Burcu DEMİRCİ, Adnan AKSU
MİMARLIKTA MALZEME - BİÇİM İLİŞKİSİNİN ÖZ - NİTELİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Mimarlık, günümüze malzeme ve malzeme kullanımının izini sürerek gelmiştir. Mimarlık pratiğinin temeli olan malzemenin, uzun bir tarihsel süreci vardır. Bu nedenle konuyla ilgili literatürde geniş araştırmalar bulunmaktadır. Çevremizdeki yapılı çevrenin incelenmesi ile, yapı malzemeleri hakkında pek çok soru ve yanıt beraberinde gelmektedir. Tarihsel süreç, malzemenin biçimi var etmekte bir araç olarak kullanıldığını göstermektedir. Biçimin malzemeyi kullanarak kendini var etme durumu, malzemenin zamanla mimaride imge aracı olarak kullanılmasına yol açmıştır. Bu çalışmada malzeme ve biçim ilişkisini anlayabilmek için, malzemenin öz ve nitelik kavramları ele alınacaktır. Malzemenin potansiyeli araştırılarak, malzemenin biçimi oluşturma etkisi üzerinde durulacaktır. Bunu yaparken tarihsel süreçte biçimin ve malzemenin gelişimi incelenecektir. Öz, maddenin yapısal özelliği (atom, maddesellik, kimyasal özellik); nitelik ise, malzemeye yüklenen anlamdır. Öz ve nitelik arasındaki ilişki, malzemenin biçimde kullanılışının tarihsel sürecini de belirler. Bu süreçte öz ve nitelik ilişkisinde değişmeler ve dönüşümler gözlemlenebilmektedir. Araştırma kapsamında mimarlığın uygulama alanında ‘Biçimi oluştururken malzemenin etkisi nedir?’ sorusu sorularak araştırma alanında bir çerçeve belirlenmiştir. Bu soruya cevap verebilmek için, malzemenin özü ve niteliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Amaç, malzemenin öz ve nitelik sürecinin bir bütün olarak ele alınmasını sağlamaktır. Aksi durumda ortaya çıkan sonuçlar kopyalama, giydirme ve süslemeye doğru giderek malzemenin öz ve nitelik arasındaki bağlamsal bütünlüğü sorunlu hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, malzemenin öz ve nitelik kullanımını anlayarak, mimaride malzeme ve biçim ilişkisi üzerine bir yöntem oluşturmaktır. Çalışmanın önermesi; günümüzde ve gelecekte malzemenin özünün ve niteliğinin birlikte değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan ürünlerin, özgün ve kalıcı olabileceği üzerine temellenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimarlıkta malzeme, Mimarlıkta biçim, Öz, Nitelik 


Keywords: