BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze ŞENSOY, Ayşe Deniz YEŞİLTEPE, Feran Özge GÜVEN ULUSOY
MODERN KENTTE TARİHİ UNSURLARIN METALAŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Endüstrileşme ile birlikte kent sürekli değişen ve dönüşen bir olgu haline gelmiştir. Nesnelerin seri üretimi ve tüketimi ekonomik ve sosyal anlamda yaşamı etkilerken kentsel mekânı da dönüştürmüştür. Artan ekonomik kaygılar sonucu ortaya çıkan kapitalist kentleşme, yalnızca nesnelerin tüketimi değil mekânların tüketimi konusunu da toplum tartışmalarına dâhil etmiştir. Böylece mekân hem tüketim sürecine tanıklık eden yer hem de tüketilen yer olmak üzere iki farklı anlam kazanmıştır. Postmodern anlayışın da biçimlendirdiği kentte bir parçalanma gerçekleşmekte ve geçmiş değerler bir araya getirilerek yeniden sunulmaktadır. Böylece geçmişe ait olan mekânsal ve biçimsel yaklaşımların izlerine şimdi içerisinde rastlanabilmektedir. Ancak bu rastlantı yalnızca ekonomik kaygılar ve beğeni kültürlerinin etkisiyle ortaya konulan üretimlerin bir sonucudur. Artık mekânlar da meta üretimine dâhil olmuş ve mekânın kendisi bir meta haline gelmiştir. Şimdiki zamana ait olmayan değerler kendi zamanının dışında birer nesne olarak tüketiciye sunulmakta olup çağdaş mekânlarda tarihi unsurların biçimsel anlamda benzerlerinin kullanılması bu durumu örneklemektedir. Bu zamana ait olmayan değerler şimdiki zaman içerisinde var olmaya çalışmakta ve asıl değerinden uzaklaşmaktadır. Bu kapitalist gelişmeye tanıklık eden kentsel mekânın özgünlük açısından değeri tartışma konusudur. Bu anlamda bildiri çağdaş mimarlığın bir sorunu olarak düşündüğü mekânın bir meta olma durumunu değerlendirmeye almakta ve bu tartışmayı tarihi unsurların çağdaş mekânlarda kullanımı üzerinden gerçekleştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, Mekânın Tüketimi, Metalaşma 


Keywords: