BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mesut GÜZEL, Pervin YEŞİL
ORDU KENT HALKININ ÇEVRESEL DUYARLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
İnsanoğlu, var olduğu günden itibaren hayatını idame ettirebilmek için doğayı ve doğal kaynakları kullanmaya başlamıştır. Zaman içinde nüfusun ve ihtiyaçların artması ile doğal alanların taşıma kapasitesini aşan bilinçsiz ve yoğun kullanım, çevrenin önemli ölçüde zarar görmesi ile sonuçlanmıştır. Günümüzde çevresel tüm değerlerin bilinçsizce kullanımı sonucu ortaya çıkan bozulmaları en aza indirgemek için yasal ve yönetsel düzeyde birçok uygulama bulunmaktadır. Çevre konusunda yürütülen uygulamaların etkin olabilmeleri; halkın çevre bilincinin ve çevre duyarlılığının artması ve çevre korumanın bireysel düzeyde yürütülmesi ile başarılı olabilmektedir. Çevresel konularda farkındalığın ve bilincin artması, her bireyin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesine katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma, Ordu kent halkının çevre duyarlılığı ve çevresel davranışlarının belirlenmesi amacı ile yürütülmüştür. Örneklem alanı olarak Ordu ili merkez ilçesi Altınordu kent merkezi seçilmiştir. Çalışmada 2019 yılı Ocak-Haziran ayları arasında, 200 kişiye yüz yüze görüşme yöntemi ile anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 22 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda çevre duyarlılığı ve davranışlar arasında önemli bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca kadınların erkeklere göre duyarlılığının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmış, halkın çevre duyarlılığının artırılmasını sağlamak adına atılabilecek adımları, yürütülebilecek eylemleri içeren birtakım önerilerde bulunulmuştur. Bu tür çalışmalarda yöneltilen anket sorularının, bireylerin kendini sorgulaması, hatalarının farkına varması adına bilinç düzeyine etki ettiği, çevresel duyarlılık ve farkındalık konularında çalışmaların artmasının bilinç düzeyini arttıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevresel duyarlılık, Çevresel davranış, Çevre bilinci, Ordu 


Keywords: