BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selin AKTÜRK, Selen DURAK, Tülin VURAL ARSLAN
OTANTİKLİK VE METALAŞTIRMA KAVRAMLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDEKİ YERİ VE CUMALIKIZIK, TARAKLI BÖLGELERİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ
 
Öz: Günümüzde turizmden beklentinin değişmesi alternatif pek çok turizm akımının oluşmasına sebep olmuştur. Şehirleşmenin artmasıyla neredeyse tek tipleşen hayatlar turizm açısından kişileri farklı arayışlara yönlendirmiş özellikle kırsal alanlardaki yaşantıyı deneyimlemek çekici hale gelmiştir. Özgünlüğünü koruyarak var olmayı sürdürmüş kırsal alanların bağlı olduğu yönetimlerin ve halen burada yaşamayı sürdüren yerel halkın bu arayıştan faydalanarak turizm amaçlı hizmete yönelmesi de bu durumun sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir yandan farklı deneyimler arayan turist otantik alanları keşfe yönelirken diğer yandan yerel yönetimler ve halk bu keşiften ekonomik çıkar sağlamayı amaçlamaktadır. Turistin, yerel halkın ve yönetimin beklentileri üzerine kurulan bu sistem, bahsedilen yerlerin bu döngüyü sürdürebilmesi adına koruma anlamında nispeten olumlu sonuçlar verebilse de planlı bir şekilde yürütülmediği takdirde bu yerler ticari bir araç olarak görülerek yok olmaya mahkûm olacaktır. Kültürü, dokusu, halkı ile günümüze dek var olabilmeyi başarmış bu yerlerin, turizm sektörünün adeta bir pazarlama aracı haline gelmesiyle otantiklikten uzaklaşıp meta haline dönüşmesini anlatan bu çalışmada konuyla ilgili alan çalışması olarak Bursa’nın 700 yıllık geçmişe sahip Cumalıkızık Köyü ve hala özgünlüğünü korumaya devam edebilen ve “Yavaş Şehir” unvanı almış Sakarya’nın Taraklı ilçesi incelenmiştir. Bu yerlerle ilgili güncel verilerin ele alınmasının ardından kişisel gözlemler doğrultusunda gelecekle ilgili öngörülerde bulunularak otantiklik ve metalaşma kavramlarıyla yerler arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Otantiklik, Metalaştırma, Sürdürülebilir Turizm, Kültür Turizmi, Cumalıkızık, Taraklı 


Keywords: