BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nebahat Nihan PARLAK, T. Hakan ALTINÇEKİÇ
PERMAKÜLTÜR KAVRAMININ DÜNYADAN VE ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLERLE İRDELENMESI
 
Medeniyetin ilerlemesiyle birlikte artan sanayileşme, hızlı kentleşme, doğal habitatların zarar görmesi gibi olgular hem doğal yaşam üzerinde büyük bir baskı oluşturmaktadır hem de bunların sonucu olarak insanların yaşam kalitesi düşmektedir. Birçok bilim insanı tarafından en büyük ekolojik sorun sayılan küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin güçlü biçimde görüldüğü günümüzde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine adaptasyonda permakültür bir araç olarak uygulamalarda yerini almaya başlamıştır. Permakültür; canlı ve cansız tasarım ögelerinin birbiri ile doğal etkileşiminin gözlemlenerek, en az enerji ve madde girdisiyle en yüksek verimi almayı hedefleyen, ekolojik ve toplumsal sağlığı gözeten sürdürülebilir bir üretim ve yaşam tasarımı yöntemidir. Bir sürdürülebilir yaşam tasarımı yöntemi olan Permakültür, dünya çapında yükselen ekolojik kaygılarla beraber literatürde ve uygulamalarda yerini almakta, bununla beraber permakültüre duyulan ilgi gittikçe artmaktadır. Bu çalışmada permakültür tanım ve ilkelerine yer verilmiş, permakültür kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için dünyadan ve ülkemizden uygulanmış üçer adet benzer ölçekteki örneğe yer verilmiştir. Örnekler seçilirken kullanım biçimi bakımından benzerlik taşıması da gözetilmiştir. Dünyadan Berg en Dal Çiftliği, Pasadena Evi ve Çölü Yeşillendirmek projesi; Türkiye’den ise Belentepe Permakültür Uygulama ve Doğal Yaşam Çiftliği, Ateş ve Muzaffer Öztan’ın konut bahçesi, Roma Bostanı Topluluk Bahçesi örnek alanlar olarak alınmıştır. Dünyadan ve Türkiye’den incelenen bu örnek alanlar tartışma ve sonuç kısmında karşılaştırılmış benzerlik gösteren veya birbirinden ayrılan yanları, uygulama yaklaşımları ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Permakültür, Örnek projeler, Türkiye 


Keywords: