BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hamide KÖŞE, Özgür Kamer AKSOY
PEYZAJ ALANLARINDA KENT KİMLİĞİ ÇALIŞMALARI
 
Kentsel kimlik, doğal çevrede uzun zaman dilimi içerisinde insan eliyle inşa edilen yapay çevrenin, insan zihninde oluşturduğu anlam bütünüdür. Doğal ve kültürel olarak ayırdığımız peyzaj, kent kimliğinden hem etkilenen hem de kent kimliğini etkileyen niteliktedir. Sanayi devriminden sonra kentlerin aldığı göç ve yoğun nüfus artışı sonucu birbirine benzer yapılar ve yeşil alanlar oluşmaya başlamıştır. Bu da kimliksiz kentlerin oluşmasına, insanların o kente olan aidiyet duygusunun azalmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmada; kent kimliği, kent kimliği bileşenleri kapsamında, peyzaj alanları ve kimlik ilişkisi incelenmiştir. Peyzaj alanlarında kent kimliğinin yeri ve önemi Türkiye’de yapılan makale ve tezler üzerinden değerlendirilmiştir. Literatür taraması sonucu yapılan derlemeyle, peyzaj alanlarında kent kimliği ile ilgili literatür ele alınmış olup elde edilen veriler bu konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için bir altlık niteliğindedir. Kent kimliği konusunda peyzaj mimarlığı, kamu yönetimi, şehir bölge planlama, mimarlık, sosyoloji, coğrafya gibi farklı disiplinlerin çalışmalar yaptığı görülmektedir. Peyzaj mimarlığı alanında yapılan çalışmalarda; tarihi alanlar, kentsel donatı elemanları, kentsel tasarım, kamusal mekân, meydanlar, kültürel peyzaj, akarsu peyzajı, yeşil altyapı vb. konulara odaklanıldığı görülmektedir. Kentlilerin toplanma, kültürel paylaşım ve aktivitelerinin gerçekleştiği peyzaj alanlarının kent kimliğini yansıtması kullanıcıların aidiyet duygusunu güçlendirerek kentte korumaya katkı sağlayacak ve kullanımı arttıracaktır. Farklı disiplinlerde olduğu gibi peyzaj mimarlığı alanlarında da kent kimliğinin büyük önem arz ettiği ve yadsınamaz bir yere sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent, Kimlik, Kent kimliği, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım. 


Keywords: