BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek TOLUYAĞ
PLASTİK SANATLARDA ADEM-HAVVA VE İLK GÜNAH MİTİNİN YORUMLANMASI
 
Tanrı’yı dinlemeyip yasak elmayı yiyerek ölümsüzken ölümlü olan Adem ve Havva’nın ‘‘ilk günah miti’’ tek tanrı inancına sahip bütün dinlerin ortak konusu olarak büyük bir öneme sahiptir. İlk insan çiftinin ilk günahı işlemesi yeni bir dönemin başlangıcı olmuş ve Adem ve Havva Tanrı tarafından cennetten kovularak dünyada yaşamaları için cezalandırılmışlardır. Dünya tarihinde ilk çiftin yaratılışı, cennetteki durumları ve yılanla olan öyküsü Kutsal Kitaplarda anlatılmış ve insanoğlunun geçmişine ışık tutmuştur. Dinsel içerikli resimlerin Hıristiyanlığın resmi bir din olarak kabul edilmeden önce M.S, 3. Yüzyılda yer altı mezarları olan katakomplarda başladığı bilinmektedir. İnsanların okuma yazma bilmemeleri nedeniyle din propagandasında görsel dilin kullanılarak Hıristiyanlık din resimlerle ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu resimlerde özellikle Adem ve Havva, yaratılış, ilk günah ve cennetten kovulma sahnelerine yer verildiği görülmektedir. İnsanlığın geçmişinin bu önemli hikayesi, sanatta da kendine yer bulmuştur. Geçmişten günümüze kadar olan sürece bakıldığında, sanatçılar, Adem-Havva ve ilk günah mitini, hikayenin kurgusunu fazla değiştirmeden her dönemde kendi üslup anlayışlarına göre defalarca yorumlamışlardır. Bu makalede, Adem-Havva ve ilk günah tasvirlerinin sanat eserlerine biçimsel olarak nasıl yansıdığı araştırmanın odak noktası olmuştur. Ayrıca makalede, farklı disiplinlere ait eserlerde kullanılan hayvan, ağaç ve renk gibi birtakım sembol ve imgelerin incelenerek plastik analizleri yapılmıştır. Bu çalışmanın, plastik sanatlar alanında yapılacak olan araştırmalara yeni bir kaynak oluşturması açısından katkı sağlaması düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlk Günah, Adem, Havva, Lilith, Sanat 


Keywords: