BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Füsun YURTTÜRK GEDİKLİ
SAMSUN KENT MERKEZİ KIYI DOLGU ALANLARININ OLUŞUM SÜRECİ VE KENT BELLEĞİNDEKİ YERİ
 
Samsun Karadeniz'in ortasında yer alan bir kıyı kentidir. Kıyı dolgusu, kıyıda yeni kullanımlara alan oluşturmak için uygulanan mekan üretim yöntemidir. Dolgu uygulaması yapıldığı kıyılara ve kentte mekansal değişime sebep olduğu gibi mekanın kullanım özelliklerinde de farklılaşmalara neden olmaktadır.1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Samsun da yaşanan hızlı kentleşme, hatalı planlama yada plansız yapılan şehircilik uygulamaları sonucu kent de kamusal alan, açık yeşil alan sıkıntısı yaşanmıştır. Kent merkezinde oluşan sıkışıklık kıyıda dolgu yaparak alan kazanılması ile çözümlenmeye çalışılmıştır. Kıyı dolgu yöntemi ile yeniden üretilen Samsun Kent Merkezi Kıyıları, dolgu alanlarının mekansal değişimlerinin kente ve kentliğe etkilerinin incelenmesi amacı ile tezin çalışma alanı ve materyali olarak seçilmiştir. Çalışmanın yöntemi, çalışma alanı ile ilgili yapılacak fiziksel analizler, mekanın kullanım özellikleri ve karşılıklı görüşmeler ile kullanıcı algısının incelenmesidir. Liman ve ulaşım hatlarının kent merkezinde dolgu alanlarında yapılması ile kentten koparılan kıyılar daha sonrasında yapılan rekreasyon ve yeşil alanlar ile kentliyle buluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın amacı Samsun kent merkezi kıyılarında yapılan dolgu alanların tespiti, dolgu sonrası kıyılarda yaşanan fiziksel, sosyo kültürel, işlevsel ve algısal değişimleri ve alandaki mevcut kıyı kullanımını incelenerek istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığının tespit edilmesi ve kent belleğindeki yansımalarının sonuçlarının neler olduğudur. Çalışma sonucunda çıkan bulgular ve alan ile ilgili yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre kıyı dolgusu ile üretilen mekanların planlanması ve kamusal yararın arttırılmasına ilişkin öngörüler ve öneriler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıyı dolgusu, Karasal Mekan üretimi, Kentsel Bellek, Doğu Park,Batı Park, Golf Sahası, Samsun kıyıları. 


Keywords: