BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Arzu KURUN, Esra ÖZKAN YAZGAN
SİLİVRİ KENTSEL SİT ALANI’NIN KORUMA SORUNLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
21. yy. başından itibaren tartışma çerçevesi genişleyen kentsel koruma yaklaşımı, kentsel alanlarını fiziksel özelliklerinin belirlenmesine yönelik tespitlerin, kapsamlı analiz verileri ile desteklenmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu çalışmada, farklı bilimsel disiplinlerde strateji geliştirmek amacı ile kullanılan SWOT analizi, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditlerin bir arada değerlendirilmesi ve çevre ölçeğinde koruma yaklaşımı geliştirilmesi sürecine bütüncül bir yaklaşım kazandırmaya yönelik bir araç olarak ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında SWOT analizi yöntemi, Silivri Kentsel Sit Alanı özelinde ele alınarak, yerleşimin çağdaş koruma yaklaşımları çerçevesinde, sorun, değer ve potansiyellerinin belirlenmesine yönelik bir yöntem olarak sunulmuştur. Çalışmanın konusunu oluşturan çok katmanlı bir tarihi dokuya sahip Silivri Kentsel Sit Alanı, Sur İçi Bölgesindeki sivil mimarlık örneklerini ve farklı dönemlere ait anıtsal yapıları barındırmaktadır. İlçe, coğrafi konumu gereği, tarih boyunca İstanbul metropolünün etkisi altında kalmıştır. Günümüzde, hızlı sanayileşme, kontrolsüz yapılaşma ve yerleşik nüfusta değişim vb. etkiler devam etmekte, yapı ve yerleşim ölçeğinde koruma sorunlarına neden olmaktadır. Bölge, 1960’lı yıllardan itibaren tekil koruma çalışmalarının konusu olmuş, 1993 yılında ise kentsel sit alanı ilan edilmiştir. Çalışma kapsamında, bölgenin tarihsel gelişim süreci irdelenerek, alan çalışması aracılığıyla, yerleşimin karakteristik özellikleri ve güncel durumu ortaya konulmuştur. Alan çalışması aracılığıyla elde edilen verilerin değerlendirildiği analiz aşamasında, Silivri Kentsel Sit Alanı’nın somut ve soyut değerleri tanımlanarak, iyileştirilmesi gereken nitelikler, alanı etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler belirlenmektedir. Bu değerlendirme sonucunda, bölgeye ilişkin fırsat ve tehditlerin, güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi, tehditlerin azaltılması, fırsatların değerlendirilmesi, güçlü yönlerin korunarak zayıf yönlerin güçlendirilmesine yönelik öneriler sunulması amaçlanmaktadır. Silivri Kentsel Sit Alanı özelinde ele alınan SWOT analizinin sunduğu stratejik planlama yaklaşımının, Türkiye’de yürürlükte olan güncel Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yönetmeliği kapsamında tariflenen analiz çalışmalarına katkı sağlayacak bir bakış açısı sunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Analiz, Kentsel Koruma, Silivri Kentsel Sit Alanı, SWOT Analizi 


Keywords: