BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali AKÇAOVA, H. Özlem YURTGÜN, Mehmet NORASLI
STADYUM YAPILARINDA KURUMSAL KİMLİĞİN ETKİSİ
 
Spor, toplumları birbirine bağlayan önemli ve en etkili unsurlardan birisidir. İnsanoğlunun ilk var oluş döneminden günümüze kadar olan dönemde gerçekleştirilen spor faaliyetlerinin bütün toplumlar üzerinde yadsınamayacak ölçüde etkileri olduğu bilinmektedir. Her toplum gerek kendi gerekse uluslararası düzeyde spora büyük önem vermiştir. Sanayi Devrimi ile birlikte bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin, üretim ve tüketim biçimlerinde yaratmış olduğu değişimler de spor kurumları arasında zorunlu bir rekabetin doğmasına sebep olmuştur. Bu durum, sunulan ürün ve hizmetlerin aynılaştığı, tüketici açısından bakıldığında da kalite ve verimliliğin ayrımının zorlaştığı bir sürecin doğmasına yol açmıştır. Küresel ölçekteki bu pazarın içinde kurum ve kuruluşlar, ileri teknoloji imkânları, verimlilik, kalite gibi standartları sağlamanın yanında kolay algılana bilirlik, güçlü ve güvenilir bir imaj için bütüncül bir “kurumsal kimlik” çatısı altında yaşamlarını sürdürmeye gereksinim duymaktadırlar.Günümüzün en önemli spor dallarından olan futbol; uluslararası düzeyde ve ülkelerin kendi toplumlarında giderek önemini arttırmaktadır. Günümüzde futbolun tüm dünyada kazanmış olduğu toplumsal boyut ve bunu destekleyen teknolojideki gelişim ile kullanıcı gereksinimlerindeki değişiklik talepleri; stadyum yapılarının planlama ilkelerinde ve özelliklerinde değişime neden olmuştur. Bu araştırmada yenilenen ve değişen stadyum yapılarında, kurumsal kimliğin etkisi incelenecektir. Araştırmada stadyum yapılarının tarihsel gelişiminin literatür araştırması yapılmış olup, eski ve yenilenmiş olan stadyumların yurt içi ve yurt dışı örnekleri karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kimlik, Mekân Algısı, Stadyum 


Keywords: