BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Anıl YAVUZ, Elvan Ebru OMAY POLAT
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE BÜTÜNLEŞİK KORUMA PLANI OLUŞTURMADA ALGI VE SUNUM KAVRAMLARININ ETKİSİ
 
Günümüzde tarihi kentlerde ve kentsel alanlarda, kültürel miras odaklarının sürdürülebilirliği için çeşitli koruma çalışmaları yürütülmektedir. Bu alanlarda gerçekleştirilen onarım odaklı koruma yaklaşımları dışında söz konusu miras alanlarının algılanması ve sunumuna gösterilen önem yetersiz kalmaktadır. Hâlbuki kültürel miras varlıklarının koruma durumunun garanti altına alınabilmesi için alana özgü algı ve sunum programlarının oluşturulması hayati önem taşımaktadır. Kültürel miras alanları kapsamında algı ve sunum kavramları, koruma eylemi ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda sunulan miras ögelerinin algılanması, algılananın işlenmesi, işlenenin yeniden sunulması şeklinde sonsuz bir döngüden bahsedilebilir. Bu süreçte algı ve sunum programları, önemli bir koruma potansiyeli tanımlamaktadır. Tüm bunların ışığında, bu çalışma algı ve sunum kavramlarının bütünleşik ve sürdürülebilir bir koruma eylemi üzerindeki etkilerini sorgulamaktadır. Bu süreçte tarihi kentlerde veya kentsel alanlarda yer alan kültürel varlıkların güncel durumlarının incelenebilmesi için bir dizi değerlendirme ölçütü oluşturulmaktadır. Ölçütler üzerinden geliştirilen değerlendirmeler sayesinde çözümlenen alan, tarihi çevrede bulunan varlıkların algı ve sunum programları kapsamında güncel durumunu ortaya çıkararak potansiyel koruma eylemlerine ışık tutmaktadır. Bu kapsamda doğrudan koruma eylemine destek sağlayacak bir analiz metodolojisi geliştirebilmek için kültürel miras odaklarının çevredeki miras ögeleri ile kurduğu ilişkiler incelenerek bütüncül bir biçimde ele alınmaktadır. Böylelikle bu çalışmanın amacı, algı ve sunum kavramları ile ilişkili günümüze kadar ortaya konulmuş kuramsal ve pratik prensipler üzerinden tarihi kent ve kentsel alanlar üzerinde yer alan miras odaklarının güncel algı ve sunum durumunu özetlemek ve bir değerlendirme şeması oluşturmaktır. Bu sayede bu çalışmanın sürdürülebilir ve bütünleşik bir koruma planı oluşturulmasına katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu bildiri, YTÜ Mimarlık ABD, Rölöve-Restorasyon Yüksek Lisans Programında hazırlanan tez çalışmasından üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Algı, Sunum, Koruma Planı, Bütünleşik Koruma 


Keywords: