BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar GÜLTEKİN, Yaşar Selman GÜLTEKİN, Melek YILMAZ KAYA
SWOT ANALİZİ KULLANARAK EKOTURİZM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLMESİ: DÜZCE HASANLAR KÖYÜ ÖRNEĞİ
 
Ekoturizm kavramı çevresel ve kültürel değerlere koruyucu ve duyarlı bir anlayışla yaklaşan ekolojik sürdürülebilirlik temeline dayanmaktadır. Ekoturizm etkinlik alanında, elde edilecek gelirin bölge ekonomisine katkısının olması hedeflenmektedir. Dolayısı ile ekoturizm, ekonomik gelişme ile koruma amaçlarının birleştirilmesine dayanır. Ekoturizmin tanımı içerisinde barındırdığı ölçütlerinin başarıya ulaşmasında ve hedeflenen kırsal kalkınmanın ekonomik, sosyal ve kültürel olarak çok boyutlu sağlanabilmesinde ekoturizm etkinlik alanının güçlü-zayıf yönlerinin ortaya konulması, fırsat-tehditlerinin değerlendirilmesi, ekoturizmin olabilirliğine ve sürdürülebilirliğine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Çalışmada öncelikle, Düzce İli Yığılca İlçesi Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı’nın ekoturizme kaynak sağlayabileceği doğal ve kültürel değerleri ortaya konulmuştur. SWOT Analizi tekniğinden yararlanılarak, alanın ekoturizm olanaklarının içsel (güçlü ve zayıf yönler) ve dışsal (fırsatlar ve tehditler) faktörleri belirlenmeye çalışılmıştır. Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı çevresi için SWOT analizi yapılırken alana ilişkin 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritalar, jeoloji haritaları ve toprak haritalarından, amenajman planı ve raporlarından, alana ilişkin yapılan bilimsel çalışmalardan, Düzce Doğa Turizm Master planından ve Düzce İl gelişme planından yararlanılmıştır. Yöre halkının ekoturizme ilişkin algısının ve tutumunun belirlenebilmesi amacı ile yöre halkına 120 adet anket uygulanmıştır. Anket sonuçları IBM SPSS Statistics 22 programı ile analiz edilmiştir. Sonuçların yorumlanmasında betimleyici istatistiklerden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuç SWOT Analizi kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonucunda Hasanlar köyü ve Hasanlar Barajı çevresi için, alanın var olan güçlü yönleri ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanlarının etkisini en aza indirecek sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen stratejiler geliştirilmiştir. Strateji türleri ekonomik, kültürel ve çevresel olmak üzere üç grupta ele alınmış, gerçekleşme sürelerine göre yakın,orta ve uzun vadede olmak üzere belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düzce Hasanlar, Ekoturizm, Kırsal kalkınma, Sürdürülebilirlik, SWOT Analizi



 


Keywords: