BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa KORUMAZ, Seda KÜÇÜKKATIRCI
TALAS/KAYSERİ RUM PANAGİA KİLİSESİ’NİN CAMİ OLARAK KULLANIMININ ADAPTEEDİLEBİLİRLİK KAVRAMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kültürel mirasın hangi şartlarda korunacağı ve güncel kullanıma kazandırılacağı halen tartışılan bir konudur. Bunun gibi koruma uygulamalarının sonuçlarına göre, müdahale yöntemleri, uygulama niteliği, malzeme ve yeni fonksiyon secimi sık sık tartışma konusudur. Anadolu’nun sahip olduğu kültürel miras içerisinde özellikle Kilise yapıları inanç turizmi, mekan potansiyelleri, terk edilmiş özellikleri ve politik bir tartışma konuları olmaları nedenleriyle özel bir yere sahiptir. Kilise yapılarının kutsal bir değeri sembolize etmeleri nedeniyle seçilen fonksiyonun yapıların sahip olduğu bu değere paralel işlevlendirilmeleri genel olarak beklenmektedir. Konu tüm tabulardan farklı ele alınarak, özellikle kent merkezlerindeki yapıların yeniden ele alınması ortak kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılması yönü ile önemlidir. Bu bağlamda çalışma kapsamında Kayseri Rum Panagia Kilisesi’nin cami olarak kullanımı örneğinde, Kayseri genelindeki kilise yapılarının nasıl değerlendirilebileceğine yönelik incelemeye yer verilecektir. Bu örnek referanslı Kayseri’de kaderine terk edilmiş veya kötü kullanılan kilise yapılarının ülkemizin kültür dünyasına nasıl katılabileceğine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. Çalışmasın sonuç bölümünde, bütün politik kaygılardan uzak, mimarı koruma ana referanslı ibadet yapılarının güncel kullanıma nasıl adapte edilebileceğine, bu aktivitenin ülkenin kültürel, ekonomik kalkınmaya katkısı tartışılacaktır. Benzer şekilde bu uygulamaların kültürel turizm ve ilişkili sektörlerle nasıl ilişkili olduğuna yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: yeniden kullanım,mekan potansiyeli,özgün kent dokusu,kültürel yapı 


Keywords: