BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yavuz GÜLOĞLU, Nur BELKAYALI
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KURULUŞ AMACI DIŞINDA BAŞKA AMAÇLARA ÖZGÜLENMESİ
 
Türkiye, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan kültür varlıkları açısından zengin bir mirasa sahiptir. Özellikle kendi dönemlerinin bir nevi şahitleri konumundaki taşınmaz kültür varlıkları; inşa edildiği dönemlere ilişkin doğru ve gerçek bilgilerin bize aktarılmasında önemli rol oynarlar. İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen ve ulusal ve uluslararası düzenlemelerle koruma altına alınan bu varlıkların önceleri müzecilik anlayışıyla onarılarak ayakta tutulması, yıkılan yerlerin biçimsel bütünlüğü bozulmaksızın, değişen isteklere bağlı olarak yeni ilaveler yapılarak işlerliğinin sağlanması amaçlanırken, günümüzde bu yapıların belli bir dönemi yansıtması nedeniyle dahi korunması gerektiği kabul edilmektedir. Taşınmaz kültür varlıklarını koruma çalışmaları sırasında değişen ve gelişen zamana ayak uydurmak gerekliliği özellikle yapıların farklı amaçlar için özgülenmesi konusunda önem kazanmaktadır. Yapının sahip olduğu fiziksel özelliklerin korunması gerekliliği yanı sıra sahip olduğu kültürel özelliklerinde korunması ve sürdürülmesi önemlidir. Taşınmaz kültür varlıklarının restore edilmesi, tahsisi, farklı amaçlar için özgülenmesi konularında Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında Vakıflar Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler dahil birçok kamu tüzel kişiliği yetkilidir. Bu çalışmada Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen taşınmaz kültür varlıklarından mazbut vakıflara ait malların koruma amaçlı onarım çalışmalarının yanında inşa ediliş amaçları dışında başka amaçlar için tahsisinin korumaya hangi boyutta katkı sağladığı tartışılacak ve kültürel mirasa etkisi belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz kültür varlıkları, koruma, restorasyon, renovasyon, vakıflar, tahsis 


Keywords: