BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hayriye Elif USLUGİL, Ahmet ALKAN
TEMEL TASARIM DERSİNİN SİNEMA FİLMLERİ EŞLİĞİNDE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE ETKİSİ
 
Stüdyo dersleri mimari tasarım eğitiminin ana omurgasını oluşturmaktadır. Mimari tasarımın bir simülasyonu olan stüdyo dersleri bir tasarım yöntemi geliştirmeyi amaçlar. Mimari tasarımda kullanılan tasarım ilkeleri ve ögeleri temel tasarım dersinde alınmaktadır. Bu bağlamda temel tasarım dersi, mimarlık eğitiminin temel taşlarından birisidir. Temel tasarım dersi yalnızca mimarlık eğitimi için değil, tasarım eğitimi veren bütün okullar için önem arz etmektedir. Temel tasarım dersinin verimli geçip geçmemesi öğrencinin okul hayatında ve meslek hayatında yapacağı tasarımları etkilemektedir. Dünyanın her yerinde yürütücüler temel tasarım dersinde öğrencilerin alakasını yüksek tutmak, dersi daha verimli hale getirmek gibi çeşitli amaçlarla farklı yöntemler deneyimlenmektedir. Özellikle günümüzde lisans öğrencisi olan “Z” kuşağı olarak adlandırılan gençlerin, dikkatini çekmek, onları uzun süre derse odaklı bir biçimde koruyabilmek oldukça zordur. “Z” kuşağı olarak adlandırılan gençlerin hayatlarında, dijital içerikler büyük bir yer tutmaktadır. Kısa videolar izleyerek, çevrimiçi oyunlar oynayarak eğlenen ve ilgisini bu yönlerde toplayan kişilerin dikkatini çekmek için ders içeriklerini de bu yönde güncellemek bir mecburiyet olmuştur. Bu çalışmada temel tasarım dersinde öğrenciler iki grubu ayrılmıştır. Birinci grubu konu anlatımı sinema filmleri aracılığı ile yapılmıştır. Öğrencilerden, dikkatle seçilen, filmlerin izlenmesi istenmiş. Belirli sahneler ve kareler üzerinde durarak tasarım ilke ve ögelerinin öğrenciler tarafından anlaşılması sağlanmıştır. İkinci grup ise kontrol grubu olmuş ve klasik yöntemle temel tasarım dersine katılım sağlamışlardır. Dönem sonunda öğrencilere çeşitli anketler yapılarak sonuçlar elde edilmiştir. Anketlerin oluşturulmasında “karma yöntem”, değerlendirilmesinde “likert ölçeği” ve “mukayese” yöntemi kullanılmıştır.(Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın doktora tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Temel tasarım, tasarım eğitimi, sinema 


Keywords: