BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çiğdem BOGENÇ, Banu BEKCİ, Fatih BEKİRYAZICI
TRABZON KAHRAMANMARAŞ CADDESİ ÖRNEĞININ MEKÂNSAL KARAKTER PARAMETRELERI DOĞRULTUSUNDA İRDELENMESI
 
İnsan doğası gereği çevresiyle bütünleşme ve toplumsallaşma eğilimi göstermektedir. Kentsel mekanlar da bu eğilimin hayat bulduğu alanlar olarak yüzyıllar boyunca şekillenmiştir. Bu mekanlar da kurulan güzel ilişkiler bireylerin kendilerini güvende ve huzurlu hissetmelerini sağlarken insanın toplumlaşma bilincinin de gelişmesini sağlayarak içinde bulunulan çevreyi önemseme, sosyo-kültürel ve tarihsel sahiplenme, aidiyet gibi duyguların oluşumunu da beraberinde getirmektedir. Kent içerisindeki rahat ve güvenli caddeler, sosyal etkileşim sağlayan meydanlar, temiz hava ve güneş ışığı için fırsat yaratan parklar kamu refahı sağlamaktadır. Bununla birlikle toplumun bireylerini birleştirici ve bütünleştirici sosyal duygularının gelişmesine de katkı sunmaktadır (Carr, Francis, Rivlin ve Stone’a (1992). Toplumdaki bireylerin kendilerini gerçekleştirebileceği, farklı algısal özelliklerini harekete geçireceği, her türden algısal, sosyal, fiziksel ihtiyaçlarını karşılayacağı kentsel mekana ihtiyaçları vardır. Kentsel mekanın önemli bir parçası olan caddeler kent içerisinde önemli bir yaşam alanı da oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında Trabzon Kahramanmaraş Caddesi Enviro Solutions (2001)’ın önerdiği mekânsal karakter parametreleri doğrultusunda irdelenmiş kullanıcıların mekânsal algısı Jack Nasar (1998) “beğenilen” çevrelerin değerlendirilmesine yönelik önerdiği modelden faydalanılarak kullanıcıların çevreyi nasıl algıladıkları sorgulanmıştır. Anket çalışması kapsamında deneklerin büyük çoğunluğu Trabzon Kahramanmaraş Caddesini kullanmaktan mutluluk duyduğunu ifade etmiş, bina ve sokakların bakımsızlığını (r=,277***), yaya ulaşımındaki zorluğu (r=,222***), yeme-içme mekanlarının ihtiyacı karşılamamasını (r=,196*) ve ulaşımda zorluk yaşamasını (r=-,177*) problem olarak görmemiştir. Elde edilen bulgular kapsamında, kent kullanıcılarının ekonomik, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan kentsel mekanların olumsuz yönleri olsa dahi bireyler özel ya da günlük yaşantılarında mutlu ise mekanın olumsuz ve eksik yönlerini önemsemedikleri ve memnuniyet duygusu içerisinde oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kent, Kamusal Mekan, Mekânsal Karakter Parametreleri, Trabzon Kahramanmaraş Caddesi 


Keywords: