BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Buket GİRESUN ERDOĞAN
TÜRKİYE’DE COVID-19 PANDEMİSİ ÜZERİNE MİMARLIK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ
 
Covid-19 pandemisi toplumun her kesimini istisnasız etkileyen, hayatın olağan akışını; sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda değişikliğe zorlayan bir süreçtir. Bu süreçte bireyler kentsel yaşamı, mekânsal gereksinimleri; eğitim, sağlık, konut ve çalışma alanlarındaki koşulları yeniden sorgulamışlardır. Bu bağlamda mimarlar, planlamacılar ve tasarımcılar toplumdaki değişen talepler doğrultusunda perspektiflerinde köklü değişiklikler yapmaya ve gelecekteki olası pandemilere karşı önemler geliştirmeye başlamışlardır. Aynı şekilde bilim insanları da bu beklenmeyen sürece karşı hızla araştırmalara başlamıştır ve literatürde konu ile ilgili çeşitli yayınların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2019-2022 yılları arasında; pandeminin başlangıcından günümüze kadar geçen bu kısa sürede Türkiye’de mimarlık alanında yapılan lisansüstü tez çalışmalarını incelemek ve analiz etmektir. Bu kapsamda mimarlık, iç mimarlık ile şehir ve bölge planlama anabilim dallarında üretilmiş 32 tez çalışmasına ulaşılmıştır. Araştırma içerik analizi yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi bir veri analiz tekniğinden çok nitel bir araştırma yöntemi olarak kullanılmıştır. Bulgular frekans ve yüzdelerle ortaya konarak, konu üzerinde yoğunlaşılan genel eğilimler, farklı bakış açıları ve ortak sorunlar tespit edilmiştir. Araştırma genç bilim insanlarının akademik kariyerlerinde önemli bir yeri olan tez çalışmalarında, güncel ve toplumun her kesimini ilgilendiren meselelere karşı ilgi ve bakış açılarının bir göstergesidir. Lisansüstü öğrencileri pandeminin yol açtığı sorunlara karşı diğer bilim insanları gibi hızlı bir refleks geliştirerek literatüre katkı sağlamaktadır. Bu çalışma benzer konularda araştırma yapacak kişiler için bir durum tespiti, genel eğilimlerin ve eksik kalan konuların belirlenmesi için bir yol gösteri olacaktır. Ayrıca akademik çevrelerin gelecekteki olası pandemiler için kent, bina ve mekânsal ölçekte önlem ve öneriler geliştirmesi için farkındalığı arttırması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Lisansüstü Tezler, İçerik Analizi, Mimarlık 


Keywords: