BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sema TAŞTAN KARATAŞ
UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ; İÇMİMARİ PROJE II DERSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Günümüz toplumları teknoloji aracılığı ile günlük yaşamlarını şekillendirmekte ve karşılaştıkları her toplumsal değişimde teknolojiyi bir araç olarak daha fazla kullanmak durumundadır. Dolayısıyla günümüz insanından beklenen, küresel değişimlere teknoloji aracılığı ile daha hızlı bir şekilde uyum sağlamasıdır. Küresel çapta etkisi görülen ve toplumları birçok yönden sarsan Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin en çok hissedildiği ve acil biçimde karşı önlemler geliştirmesi gereken en önemli birimler eğitim kurumları olmaktadır. Bu bağlamda, günümüzde yaşanmakta olan küresel salgın nedeniyle tüm eğitim kurumları eğitimlerini uzaktan eğitim sistemine aktarmak durumunda kalmışlardır. Yaşanan bu güncel eğitim modelinin öğrenciler üzerindeki etkileri, gelecek eğitim çalışmaları için önem arz etmektedir. Çalışmada, son dönemde küresel olarak yaşanan bu durumun, eğitimleri devam eden öğrenciler üzerindeki etkilerinin okunması amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İçmimarlık Bölümü’nün 2020-2021 bahar döneminde uzaktan eğitim ile yürütülen İçmimari Proje II (İÇT202) dersinin 4 farklı gruptan oluşan öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada toplam 52 öğrenci ile anket gerçekleştirilmiştir. Çalışma, yapılandırılmış sorular ile oluşturulmuş anket çalışmasından elde edilen verilerle, öğrencilerin uzaktan eğitimle kazandığı bilgi, beceri ve yeterliklerinin gelişimini ve sürecin öğrencilerin motivasyonları üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. Uzaktan içmimarlık eğitimi alan öğrencilerin güncel eğitim sisteminin olumlu yönlerinin belirlenmesiyle, uzaktan eğitiminin olumlu yönlerine ışık tutarak, uzaktan tasarım eğitimi veya gelecek içmimarlık eğitimi için yarar sağlayıcı noktalarını ortaya çıkarması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İçmimarlık Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Motivasyon 


Keywords: