BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlayda Betül SAĞLAM, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
YAPILARDA AHŞAP MALZEME KULLANIMININ PSİKOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRMESİ
 
Çevresel psikoloji, psikolojinin çevre ve insan davranışı arasındaki ilişkiyi inceleyen alt alanı olup, çevre koşullarının insan davranışlarına etkisini ve insanların çeşitli eylemlerinin sosyal ve fiziksel çevreye olan etkisini inceler. Psikolojinin çevre bilimi, mühendislik, sosyoloji, eğitim bilimleri, ergonomi, antropoloji gibi uzmanlık alanları ile doğrudan ilişkisi olduğu gibi aynı zamanda mimarlık ile de ilişkisi oldukça güçlüdür. Tüm bu uzmanlık alanları aynı zamanda çevre psikolojinin gelişiminde etkili olmuşlardır. 1960’lı yıllarda ortaya çıkan ve yapay ortamların insanlar üzerindeki etkilerini araştıran çevresel psikoloji çalışmalarında, bir mekan tasarımının, insan hayatını etkileyen psikolojik ve fizyolojik etmenler göz önüne alınarak yapılabileceği vurgulanmaktadır. Bu amaçla yapının inşasından önce oluşturulan kavramsal yaklaşımlarda ve bağlama bağlı konseptlerde çevresel psikoloji parametresi alt parametrelerinin değerlendirilmeye katılması gerekmektedir. Bu değerlendirme ve ölçütler en üst ölçekte kentsel tasarım projelerinden, mimari projelere ve daha alt ölçeklerde endüstriyel ürün tasarımlarına kadar uygulama sahasına sahiptir. İnsan yaşamının bir bütün olarak ele alınması şeklinde yöntemsel bir yaklaşıma sahip olan bu bakış açısı çerçevesinde kaynak yönetiminin psikolojik yönleri, mekan teorileri, mekan kimliği, binaların ve doğal manzaraların algılanma şekilleri gibi konular incelenmiştir. Bu çalışmada yapılarda psikolojinin alanı olan çevresel psikoloji ile yapılarda ahşap kullanımının yarattığı psikolojik etkiler üzerine araştırma yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında incelenen yapıların ahşap kullanımı ile oluşan farklılaşma incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ahşap Malzeme, Çevresel Psikoloji, Mekanı Algılama 


Keywords: