BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melike FISTIK, Halil İbrahim ŞANLI
YAPILARDA ENERJİ: AKILLI BİNA VE SIFIR ENERJİ BİNA SİSTEMLERİNİN BİRLİKTE OTELLERE ENTEGRE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
Konaklama tesislerinin geçmişi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Turizm; endüstrinin, ulaşımın ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli değişim gösteren, canlı bir sektör olmuştur. Otelleri canlı tutan sebep zamanın koşullarından geri kalmamak ve kullanıcının değişebilen ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Gelişen ve değişen Dünya, enerji ihtiyacını ve kullanımını arttırmıştır. Bu ihtiyacı karşılayabilen kaynaklar zamanla tükenme tehlikesi göstermeye başlamıştır. Bu tehlike insanoğlunu, enerjiyi başka kaynaklardan temin etmeye, alternatif kaynak ve yöntemler aramaya yönlendirmiştir. Bu doğrultuda akıllı binalar, sürdürülebilirlik, enerji tasarrufu ve sıfır enerji yapı kavramları önem kazanmıştır. Oteller büyük enerji ihtiyaçları olan tesislerdir. TÜİK, 2006 verilerine göre kullanılan enerjinin %35’lik dilimi hizmet sektöründe bulunan otellere aittir. Bu sebeple özellikle otel yapılarında alternatif enerji kaynaklarına yönelmek, enerjiyi en verimli şekilde kullanmak, yapının kendi kendine yetebilmesini ve ek olarak enerji üretimi sağlamak gibi konular büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın amacı, otellerde kullanılan enerji miktarlarını düşürmek için akıllı bina sistemlerinin ve enerji ihtiyacını kendi bünyesinden karşılaması için alınan tasarım kararlarının yapıya birlikte entegre edilmesi üzerine bir incelemedir. Literatür araştırmasında elde edilen veriler irdelenmiş, değerlendirmeler sonucu sıfır enerjili oteller ve yeşil otel kapsamındaki örnekler araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışma sonucu elde edilen bilgiler ışığında; yurt dışında konu kapsamındaki otellerin, kullanıcı konforunu olumsuz etkilemeden, işlevlerini başarıyla gerçekleştirdiğinden, Türkiye’de ise konu kapsamına uygun örneklerin bulunmaması sebebiyle değerlendirmeye dahil edilmediğinden bahsedilmiştir. Çalışma sonucunda turizm sektörü açısından oldukça büyük öneme sahip şehirlerimizden başlamak üzere, Türkiye’de de pilot uygulamalar yapılabileceği, özellikle yasal mevzuatlar, devlet desteği ve teşvik programlarıyla sürdürülebilir turizm bilincinin Türkiye turizminde yer edinmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Akıllı Otel Sistemleri, Sürdürülebilir Tasarım, Sıfır Enerji Binalar, Yeşil Otel 


Keywords: